- Διαφήμιση -

Η ηπειρώτικη μουσική παράδοση και η ιστορία της

Η μου­σι­κή της Ηπεί­ρου εντο­πί­ζε­ται γεω­γρα­φι­κά κατά κύριο λόγο στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ηπεί­ρου στη βορειο­δυ­τι­κή Ελλά­δα, αλλά, ως ένα βαθ­μό, και στην υπό­λοι­πη Ελλά­δα και στα ελλη­νι­κά νησιά του Αιγαί­ου Πελάγους.

Τα τρα­γού­δια της ηπει­ρώ­τι­κης μου­σι­κής χωρί­ζο­νται σε μοι­ρο­λό­για, ποι­με­νι­κά (το οργα­νι­κό μέρος των ποι­με­νι­κών απο­κα­λεί­ται σκά­ρος) και καθι­στι­κά (ή της τάβλας).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.