- Διαφήμιση -

Οι αρχαιολογικοί χώροι στο Διδυμότειχο θα ενοποιηθούν

Με 1,2 εκατ. € η Περιφέρεια ΑΜΘ χρηματοδοτεί την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων

Με από­φα­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης κ. Χρή­στου Μέτιου, το έργο του Δήμου Διδυ­μο­τεί­χου για την ενο­ποί­η­ση των αρχαιο­λο­γι­κών χώρων και των σημεί­ων πολι­τι­στι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος της πόλης του Διδυ­μο­τεί­χου θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί από το ΕΣΠΑ της Περι­φέ­ρειας με πόρους ύψους 1,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.