- Διαφήμιση -

Τι γνωρίζει για εσάς η ηλεκτρική σας σκούπα;

Από τα πρώ­τα ρομπότ που κυκλο­φό­ρη­σαν στην Ελλά­δα σε μαζι­κή κλί­μα­κα ήταν οι έξυ­πνες σκού­πες ρομπότ. Εκτός από το να μαζεύ­ουν τη σκό­νη ακό­μα και στα πιο δύσκο­λα σημεία του σπι­τιού (π.χ.  γωνί­ες, σκα­λο­πά­τια) ή να αντι­με­τω­πί­ζουν τους παρα­δο­σια­κούς τους εχθρούς κορ­δό­νια και καλώ­δια, οι έξυ­πνες σκού­πες μαζεύ­ουν και τα προ­σω­πι­κά σας δεδο­μέ­να! Προ­σω­πι­κές σας φωτο­γρα­φί­ες, δια­στά­σεις εσω­τε­ρι­κών χώρων, αξε­σουάρ του σπι­τιού κ.λ.π.

Ποιο είναι το εύρος των δρα­στη­ριο­τή­των του κατά­σκο­που που κινεί­ται μες το σπί­τι σας, πως μπο­ρεί­τε να προ­φυ­λα­χθεί­τε και τι προ­βλη­μα­τι­σμός ανα­πτύσ­σε­ται διε­θνώς για τη σκού­πα σας;

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.