- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: 22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Η Θεσσαλονίκη πρόκειται να φιλοξενήσει το πλούσιο πρόγραμμα του 22ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

Η επι­τυ­χη­μέ­νη συνερ­γα­σία του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης με το Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Ελλά­δος και το Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Θεσ­σα­λο­νί­κης συνε­χί­ζε­ται, έπει­τα από δια­κο­πή δύο ετών λόγω παν­δη­μί­ας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, από την Τετάρ­τη 30 Μαρ­τί­ου και μέχρι την Τετάρ­τη 6 Απρι­λί­ου, υπο­δε­χό­μα­στε με μεγά­λη χαρά στις αίθου­σές μας (Σταύ­ρος Τορ­νές, αλλά και δύο ειδι­κές προ­βο­λές στο Ολύ­μπιον και στην αίθου­σα Παύ­λος Ζάν­νας, αντί­στοι­χα) μια επι­λο­γή από 16 ται­νί­ες από το 22ο Φεστι­βάλ Γαλ­λό­φω­νου Κινη­μα­το­γρά­φου της Ελλά­δας, ανά­με­σα στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται ται­νί­ες από το Δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα όσο και από το τμή­μα «Πανό­ρα­μα», καθώς και η ται­νία λήξης του Φεστιβάλ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.