- Διαφήμιση -

VOVOUSA FESTIVAL

Από 16 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, πάρτε τα βουνά προσωπικά! Το ορεινό φεστιβάλ -από το 2015- αφιερώνει τη διοργάνωση του στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ οι εκδηλώσεις που προτείνει ενισχύουν την αειφορία και τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Βόρειας Πίνδου. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις καθώς και σύγχρονου χορού, πεζοπορικές εξορμήσεις, κυνήγι τρούφας, εργαστήρια βοτανοθεραπείας, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και προφορικής ιστορίας. Το βουνό έχει για όλους, μικρούς και μεγάλους

 

Vovousa Festival

Ένα ορει­νό φεστι­βάλ στο ανα­το­λι­κό Βλα­χο­ζά­γο­ρο υπο την αιγί­δα της Α.Ε. Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­νας Σακελλαροπούλου

 

του Χαρά­λα­μπου Στέρτσου

Σε υψό­με­τρο 1000 μέτρων η Βοβού­σα, ή Μπαϊ­άσ­σα στα βλά­χι­κα,  είναι ένα από τα 46 Ζαγο­ρο­χώ­ρια1 και βρί­σκε­ται στο ανα­το­λι­κό  Βλα­χο­ζά­γο­ρο. Δίπλα στη Βάλια Κάλ­ντα, το Αρκου­δό­ρε­μα. Ο Αώος που τη δια­σχί­ζει στη μέση επι­βε­βαιώ­νει την αιώ­νια σχέ­ση της με  το υδά­τι­νο στοι­χείο. Περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από θεό­πυ­κνα αδια­πέ­ρα­στα παρ­θέ­να δάση με οξιές, έλα­τα και μαυ­ρό­πευ­κα, η περιο­χή κατοι­κεί­ται από προ­στα­τευό­με­να είδη όπως η Καφέ Αρκού­δα, ο Ασπρο­πά­ρης Γυπα­ε­τός κ.ά

Η Βοβού­σα προ­ήλ­θε από συνέ­νω­ση 4 χωριών2 και εξε­λί­χθη­κε αρκε­τά μέσα στην τουρ­κο­κρα­τία πριν λεη­λα­τη­θεί το 1814 από τον Αλή Πασά3 και στη συνέ­χεια από τα σουλ­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα το 1829. Η μετέ­πει­τα πολυ­κύ­μα­ντη ιστο­ρία της που οδή­γη­σε στην φυγή πολ­λών οικο­γε­νειών είναι αυτή που συνα­ντού­με σε πολ­λές περιο­χές της βαλκανικής.

Ο ανα­στο­χα­σμός γύρω από τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα, τις ιδε­ο­λο­γί­ες, τις ταυ­τό­τη­τες και η από­φα­ση για δρά­σεις υπε­ρά­σπι­σης του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος και δια­τή­ρη­σης του πολι­τι­σμι­κού απο­τυ­πώ­μα­τος ώθη­σε ενερ­γούς πολί­τες της περιο­χής στην δημιουρ­γία ενός ορει­νού φεστι­βάλ  υψη­λών προ­δια­γρα­φών και σημα­ντι­κής προ­στι­θέ­με­νης αξί­ας από το ανθρώ­πι­νο κεφά­λαιο που διέ­θε­ταν τα μέλη. Άνθρω­ποι της επο­χής τους  με εμπνευ­σμέ­νη ματιά κατά­φε­ραν στα 6 χρό­νια που συμπλη­ρώ­νει φέτος το φεστι­βάλ να κινη­το­ποι­ή­σουν ξεχω­ρι­στούς καλ­λι­τέ­χνες, φωτο­γρά­φους, μου­σι­κούς, δια­νο­ού­με­νους τεχνί­τες,  τοπι­κούς εθε­λο­ντές και με πολύ προ­σω­πι­κή δου­λειά και εθε­λο­ντι­σμό  για 20 μέρες περί­που να μετα­μορ­φώ­σουν αυτό το γρα­φι­κό χωριό ξυλο­κό­πων κυρί­ως σε μια μεγά­λη σκη­νή πολι­τι­σμού. Σημα­ντι­κές ται­νί­ες , εργα­στή­ρια, φωτο­γρα­φι­κές εκθέ­σεις„ δια­λέ­ξεις events, δρά­σεις, μου­σι­κές εκδη­λώ­σεις, πρό­σω­πα πολι­τι­σμού με διε­θνή ανα­φο­ρά,  πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να και μορ­φω­τι­κά παι­χνί­δια για παι­διά με πολ­λές πολ­λές άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες πάλ­λουν τις μέρες του φεστι­βάλ και φεγ­γο­βο­λούν σαν τις «κολο­φω­τιές» του δάσους  που είναι αυτό το και­ρό σε περί­ο­δο  ζευγαρώματος!

Σκη­νι­κό τα πέτρι­να σπί­τια , τα χαγιά­τια, τα καλ­ντε­ρί­μια, οι εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νες απο­θή­κες, τα τοξοει­δή ανοίγ­μα­τα της πέτρας, οι παρα­δο­σια­κές βρύ­σες. το μονό­το­ξο γεφύ­ρι του Αλέ­ξιου Μήσιου (1748)4 , το σχο­λείο, οι εκκλησίες.

Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ υπάρ­χει ενη­μέ­ρω­ση για τις πλού­σιες εκδη­λώ­σεις από το τεύ­χος του ‘Αώου’. Η συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Μπου­λού­κι» που απο­τε­λεί­ται από νέους επι­στή­μο­νες„ κυρί­ως μηχα­νι­κούς και αρχι­τέ­κτο­νες, έχουν ανα­πτύ­ξει σημα­ντι­κές δρά­σεις στα πλαί­σια του φεστι­βάλ. Ένα φεστι­βάλ που οι κάτοι­κοι το στη­ρί­ζουν κι όλο το χωριό γίνε­ται μια αγκα­λιά για τους επι­σκέ­πτες. Ο κόσμος που το επι­σκέ­πτε­ται είναι κάθε χρό­νο και περισ­σό­τε­ρος κι είναι φορές που οι φωτο­γρά­φοι μπο­ρεί να ξεπερ­νούν τους κατοί­κους του χωριού.

Το φεστι­βάλ ρίχνει αυλαία 7 Αυγού­στου. Προλαβαίνετε!

Για το πρό­γραμ­μα του Vovousa Festival ανα­τρέξ­τε εδώ

  1. Βρεί­τε και τα 46 Ζαγο­ρο­χώ­ρια σε 46 ξεχω­ρι­στές σελί­δες μας στο Facebook με την κατά­λη­ξη σήμε­ρα. π.χ Η Βοβού­σα Ζαγο­ρί­ου σήμερα
  2. Βακα­λό­που­λος, Κων­στα­ντί­νος Απ. (2003). Ιστο­ρία της Ηπεί­ρου. Από τις αρχές τις αρχές της Οθω­μα­νο­κρα­τί­ας ως τις μέρες μας. Αθή­να: Ηρό­δο­τος. σελ. 320.

3.Βακαλόπουλος, Κων­στα­ντί­νος Απ. (2003). Ιστο­ρία της Ηπεί­ρου. Από τις  αρχές τις αρχές της Οθω­μα­νο­κρα­τί­ας ως τις μέρες μας. Αθή­να: Ηρό­δο­τος. σελ. 320

4.Ibid

 

 

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Βωβού­σα Ζαγο­ρί­ου σήμερα

Ζαγο­ρο­χώ­ρια

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.