- Διαφήμιση -

Κοινωνική οικονομία: Ένα σύγχρονο δημοτικό εργαλείο

του Χαρά­λα­μπου Στέρτσου

Η κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία  μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ένα σύγ­χρο­νο εργα­λείο,  ένα μεγά­λο συγκρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα για τους δήμους που θα θελή­σουν να  εντά­ξουν στη πολι­τι­κή τους θεσμούς και εφαρ­μο­γές της. Δήμοι που έχουν να παρου­σιά­σουν πρό­σθε­τα εργα­λεία και πρα­κτι­κές, να προ­τεί­νουν πρό­σθε­τες λύσεις στα προ­βλή­μα­τα  τους  πλε­ο­νε­κτούν ένα­ντι εκεί­νων που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από εκσυ­χρο­νι­στι­κή απά­θεια και οκνηρία.

Με την κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία μπο­ρεί να προ­στε­θούν πόροι  και υπη­ρε­σί­ες σε τομείς που δια­φο­ρε­τι­κά ο Δήμος δεν δύνα­ται να προ­σφέ­ρει, να κινη­το­ποι­η­θούν ανε­νερ­γοί δημο­τι­κοί πόροι σε εκτά­σεις, κτί­ρια, δάση και περι­βαλ­λο­ντι­κούς χώρους που το δημό­σιο και οι ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις αδυ­να­τούν να αξιο­ποι­ή­σουν, να ενι­σχυ­θεί  ο «κοι­νω­νι­κό μισθός» των δημο­τών με παρο­χές σε υπη­ρε­σί­ες σε μια επο­χή φθί­νου­σας ζήτη­σης της μισθω­τής εργασίας.

 Η Κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία  μπορεί:

  1. Στο τομέα της ενέρ­γειας και ειδι­κά με τις ενερ­γεια­κές Κοι­νό­τη­τες, αξιο­ποιώ­ντας τις νέες τεχνο­λο­γί­ες για τις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας μπο­ρεί να μειώ­σει δρα­στι­κά μέχρι και στο 90% το κόστος ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε κάθε τοπι­κή κοι­νό­τη­τα, επι­χεί­ρη­ση και το νοικοκυριό.
  2.  Να προ­στα­τέ­ψει και να αξιο­ποι­ή­σει το φυσι­κό περι­βάλ­λον ως αει­φο­ρι­κό πόρο μέσα από τους κοι­νω­νι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς με στό­χο την ποιό­τη­τα ζωής.
  3.  Να δημιουρ­γή­σει και να λει­τουρ­γή­σει θεμα­τι­κά και πολι­τι­στι­κά πάρ­κα ανα­ψυ­χής και ψυχα­γω­γί­ας στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής επιχειρηματικότητας.
  4.  Να συμ­βάλ­λει στη Πολι­τι­στι­κή και κοι­νω­νι­κή παι­δεία με την ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­στι­κής επιχειρηματικότητας.
  5.  Να ενι­σχύ­σει την προ­λη­πτι­κή υγεία και κοι­νω­νι­κή μέρι­μνα στις υπο­δο­μές με κοι­νω­νι­κές επι­χει­ρή­σεις οι οποί­ες συνερ­γά­ζο­νται με την Τοπι­κή Αυτοδιοίκηση.
  6.  Να ενι­σχύ­σει με αυτές τις νέες δρα­στη­ριό­τη­τες την Τοπι­κή Απα­σχό­λη­ση, και την τοπι­κή αυτάρ­κεια σε προ­ϊ­ό­ντα διατροφής.

Σε κάθε περί­πτω­ση λόγω αυτο­μα­τι­σμού της τεχνο­λο­γί­ας και περι­κο­πών των θέσε­ων εργα­σί­ας στη βιο­μη­χα­νία και τις υπη­ρε­σί­ες, η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΣΩ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ είναι η μόνη ρεα­λι­στι­κή λύση σε μια επο­χή φθί­νου­σας της ζήτη­σης της μισθω­τής εργασίας.

Κάθε Δήμος σε μια σύγ­χρο­νη κοι­νω­νία έχει το δικό του μερί­διο ευθύ­νης στην ενί­σχυ­ση του κοι­νω­νι­κού μισθού σε αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες και οι πολί­τες έχουν αρχί­σει να αντι­λαμ­βά­νο­νται αυτή την ευθύ­νη. Ενα­πό­κει­ται  σε αυτούς να διεκ­δι­κή­σουν αυτές τις πολιτικές
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.