- Διαφήμιση -

Κορωπί: Συνέντευξη του δημάρχου Δημήτρη Κιούση

Στόχος μας να ολοκληρώσουμε τις υποδομές του Δήμου.

Συνέ­ντευ­ξη εφό­λης της ύλης έδω­σε ο επί 3 θητεί­ες δήμαρ­χος Κορω­πί­ου Δημή­τρης Κιού­σης στη Φωτει­νή Νάσ­σου, στην εκπο­μπή OnCamera του Αντέ­να. Στό­χος του όπως δήλω­σε είναι να ολο­κλη­ρω­θούν οι υπο­δο­μές του Δήμου όσον αφο­ρά την απο­χέ­τευ­ση των λυμά­των, των όμβριων υδά­των καθώς και την πλή­ρη αντι­κα­τά­στα­ση των παλαιών σωλή­νων ύδρευ­σης (κάτι που έχει επι­τευ­χθεί σε μεγά­λο βαθ­μό κυρί­ως στο παρα­λια­κό μέτω­πο των 2.5 χιλιο­μέ­τρων). Στο δίκτυο ύδρευ­σης πλέ­ον χρη­σι­μο­ποιεί­ται νερό της ΕΥΔΑΠ.
Για τα λύμα­τα έχουν κατα­σκευα­στεί οι αγω­γοί διά­θε­σης παρα­κάμ­πτο­ντας τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Βραυ­ρώ­νας. Από μια εργο­λα­βία 400 συν­δέ­σε­ων έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι 80 αλλά δεν μπο­ρούν να διο­χε­τευ­θούν τα λύμα­τα για­τί δεν έχει τελειώ­σει το έργο του υπο­θα­λάσ­σιου αγω­γού. Το χρο­νο­διά­γραμ­μα ολο­κλή­ρω­σης του αγω­γού είναι το τέλος του 2021.
Αν κι έχει δια­κο­πεί η αυτο­τε­λής χρη­μα­το­δό­τη­ση στους δήμους γίνο­νται πολ­λά μικρά έργα. Πολ­λές φορές με καθυ­στέ­ρη­ση εξαι­τί­ας αρχαιο­λο­γι­κών ευρημάτων.
Βρεί­τε τη συνέ­ντευ­ξη του δήμαρ­χου στη σελί­δα μας στο Facebook: Το Κορω­πί σήμε­ρα όπου είχε την ευγε­νή καλο­σύ­νη να μας την κοι­νο­ποι­ή­σει η Φωτει­νή Νάσσου

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.