- Διαφήμιση -

Προφήτες του Τρίτου Κύματος

Κάθε εποχή και μια μεγάλη ιστορική εποποιία. Κάθε εποχή και ένα κύμα πολιτισμού. Κάθε καιρός και οι προφήτες του… Στο πρώτο κύμα οι καλλιεργητές και οι μαστόροι. Καβάλα στο κύμα οι πολέμαρχοι λεηλατούν και οι γαιοκτήμονες ακμάζουν΄. Οι δούλοι είναι μόνο να δουλεύουν σαν τα ζώα, σαν τα βόδια και άλογα που σέρνουν το άροτρο και κάρα. Μετά ήλθαν οι πειρατές και θαλασσοπόροι να κάνουν την επέκταση.

του Βασί­λη Τακτικού

Στο δεύ­τε­ρο κύμα η επο­ποι­ία της βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης στην παρα­γω­γή, οι μηχα­νές και μηχα­νουρ­γοί, και τα τυπο­γρα­φεία. Τα κάθι­δρα εργο­στά­σια εκεί­να με στρα­τιές εργα­τών στη γραμ­μι­κή παρα­γω­γή. Κώδι­κες: συγκε­ντρω­τι­σμός της εξου­σί­ας και της οικο­νο­μί­ας. Εξει­δί­κευ­ση. Τυπο­ποί­η­ση, μεγι­στο­ποί­η­ση που λάτρε­ψαν δεξιοί κι αρι­στε­ροί. Έπει­τα ο ηλε­κτρι­σμός που έκα­νε τη νύκτα μέρα με σύν­θη­μα: παρα­γω­γή, παρα­γω­γή και κατα­να­λω­τι­σμός χωρίς όρια.

Στο τρί­το κύμα: φέρ­νει την δικτύ­ω­ση των πάντων και κάνει επί­και­ρη την διεκ­δί­κη­ση για τον εκδη­μο­κρα­τι­σμό των πάντων.

Στο πρώ­το κύμα οι μύθοι και οι θεοί της βίας, πολέ­μα­γαν μαζί με τους θνη­τούς. Τον Προ­μη­θέα κάρ­φω­σε ο Δίας στο βρά­χο, με εκτε­λε­στές τον Ήφαι­στο το κρά­τος και τη βία. Έτσι γεν­νή­θη­κε η αιώ­νια τρα­γω­δία. Ως διδα­χή στην ιστο­ρία. Μετά ήλθε ο ειρη­νι­κός θεάν­θρω­πος ν΄αμφισβητήσει την βία.

Στο δεύ­τε­ρο κύμα: Οι μονι­στι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες. Υλι­στι­κές θεω­ρί­ες και φυσιο­κρα­τία. Ο φιλε­λευ­θε­ρι­σμός του αιώ­νιου καπι­τα­λι­σμού μέχρι την συντέ­λεια του κόσμου. Ο σοσια­λι­σμός της κρα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας που αγνο­εί το πρω­τείο της δημο­κρα­τί­ας στην ισότητα.

Στο τρί­το κύμα: όλοι δικτυω­μέ­νοι, απο­μα­ζι­κο­ποί­η­ση των μέσων ενη­μέ­ρω­σης. Μια παγκό­σμια ανοι­κτή βιβλιο­θή­κη, δια βίου μάθη­σης. Μια νέα ελευ­θε­ρία δου­λεύ­ο­ντας στο σπί­τι. Κερ­δί­ζουν χρό­νο και όχι μόνο οι πλού­σιοι αλλά και οι πολίτες.

Οι Θεω­ρί­ες στο χρόνο

Στο πρώ­το κύμα οι θεοί και οι μυθι­κοί ήρω­ες κτί­ζουν την πόλη. Η Αθή­να προ­κύ­πτει ως έπα­θλο της Αθη­νάς που νίκη­σε τον Ποσει­δώ­να. Η Ρώμη στο μυθι­κό ήρωα Ρωμύ­λο θα θεμε­λιω­θεί πάνω σε ένα φόνο. Η άσκη­ση βίας οδη­γός της ιστο­ρί­ας. Οι ολι­γαρ­χι­κοί πρώ­τοι θα κατα­σκευά­σουν μια θεω­ρία κατά­κτη­σης και άσκη­σης της εξου­σί­ας. Την έχουν περισ­σό­τε­ρο ανά­γκη να δια­τη­ρή­σουν τα προ­νό­μιά τους. Οι δημο­κρα­τι­κοί που δεν έχουν αυτή την ανά­γκη επι­βάλ­λο­νται, χωρίς δογ­μα­τι­κά σχή­μα­τα στη­ριγ­μέ­νοι στους πολ­λούς. Η δημο­κρα­τία όμως είναι μια μικρή αλλά παρα­δειγ­μα­τι­κή παρέν­θε­ση. Ένα πρό­τυ­πο που θα το ονει­ρεύ­ο­νται γενε­ές γενε­ών χωρίς να μπο­ρούν ολο­κλη­ρω­μέ­να να το πραγματοποιήσουν.

Στο δεύ­τε­ρο κύμα: Αρχί­ζει με τον Μακια­βέ­λι, η θεω­ρία του βασί­ζε­ται στο ισχυ­ρό κρά­τος και τον ισχυ­ρό Ηγε­μό­να με κάθε μέσο. Για χάριν της ασφά­λειας στους υπη­κό­ους, αυτός ο σκο­πός αγιά­ζει τα μέσα, ακό­μη φόνους και εγκλή­μα­τα. Το εθνι­κό κρά­τος ο τελι­κός σκο­πός. Μετά στη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση έρχε­ται ο φιλε­λευ­θε­ρι­σμός στη θεω­ρία και την πρά­ξη. Διδά­σκα­λοι ίσως και προ­φή­τες όπως ο ΛοκΡου­σώ και Άνταμ Σμιθ και Μοντε­σκιέ για το πνεύ­μα των νόμων και την διά­κρι­ση των εξου­σιών. Από την ίδια μήτρα της βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης βγαί­νει και η θεω­ρία του Μαρξ και του Μαρ­ξι­σμού της πάλης των τάξε­ων και του Σοσια­λι­σμού. Μετά την σοβιε­τι­κή επα­νά­στα­ση θα κατα­λή­ξει ως μια απο­τυ­χη­μέ­νη μορ­φή κρα­τι­κού καπι­τα­λι­σμού. Στην Κίνα όμως θα είναι ιδιαί­τε­ρα πετυχημένη.

Στο τρί­το κύμα στη θεω­ρία αρχί­ζει με τον φου­του­ρι­στή Άλβιν Τόφλερ που είναι και συγ­γρα­φέ­ας του τρί­του Κύμα­τος. Επί­κε­ντρο της θεω­ρί­ας του ο ανα­πό­τρε­πτος εκσυγ­χρο­νι­σμός των νέων τεχνο­λο­γιών. Η ορι­ζό­ντια δια­σύν­δε­ση της κοι­νω­νί­ας. Ο περιο­ρι­σμός της γρα­φειο­κρα­τί­ας. Η εργα­σία από το σπί­τι. Η οικο­λο­γία. Η αφθο­νία της ενέρ­γειας από τον Ήλιο. Το συνερ­γα­τι­κό μοντέ­λο της παρα­γω­κα­τα­νά­λω­σης. Η νέα αλλη­λέγ­γυα κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία για όλους.

Θα ακο­λου­θή­σουν κι άλλοι της θεω­ρί­ας των κοι­νω­νι­κών συγκρού­σε­ων που αντα­να­κλούν στην εξου­σία και των αντι­φά­σε­ων του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος όπως Ρίφ­κιν με το «τέλος της Εργα­σί­ας» και την Τρί­τη Βιο­μη­χα­νι­κή επανάσταση.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.