- Διαφήμιση -

Προκλητικός ο Ερντογάν στα κατεχόμενα

Δήλωσε πως θα ανοίξει το 3,5% της Αμμοχώστου

Προ­κλη­τι­κός εμφα­νί­στη­κε για μια ακό­μη φορά κατά την επί­σκε­ψή του στα κατε­χό­με­να. Μετα­ξύ άλλων δήλω­σε ότι θα ανοί­ξει το 3,5% της Αμμο­χώ­στου κατά παρά­βα­ση των σχε­τι­κών ψηφι­σμά­των του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών. Η Αθή­να που είχε θέσει  τις κινή­σεις του από νωρίς στο μικρο­σκό­πιο του απά­ντη­σε με μια σκλη­ρή ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρο­ντας πως «απο­τεί­ου­με φόρο τιμής σε όσους αντι­στά­θη­καν στον εισβο­λέα και ιδιαί­τε­ρα στους πεσό­ντες. Σύσ­σω­μος ο Ελλη­νι­σμός συνε­χί­ζει να ζει με το δρά­μα των χιλιά­δων αγνο­ου­μέ­νων, εκτο­πι­σμέ­νων και εγκλω­βι­σμέ­νων στην Κύπρο. Η Ελλά­δα σε από­λυ­το συντο­νι­σμό με την Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία εργά­ζε­ται για μια δίκαιη και βιώ­σι­μη λύση του Κυπρια­κού, λύση που θα βασί­ζε­ται στις σχε­τι­κές Απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ και του Ευρω­παϊ­κού Κεκτη­μέ­νου. Μια Κύπρος ενω­μέ­νη στο πλαί­σιο μιας δικοι­νο­τι­κής διζω­νι­κής Ομοσπονδίας».

Ανα­φε­ρό­με­νο στις συνε­χείς προ­σπά­θειες που όπως τονί­ζει «κατα­βάλ­λει η Τουρ­κία, καθώς και η σημε­ρι­νή ηγε­σία της τουρ­κο­κυ­πρια­κής κοι­νό­τη­τας, για την ανα­τρο­πή της προ­ο­πτι­κής αυτής μας βρί­σκουν απο­λύ­τως αντί­θε­τους και τις απορ­ρί­πτου­με στο σύνο­λό τους. Η συνέ­χι­ση των παρά­νο­μων ενερ­γειών, καθώς και των νέων εξαγ­γε­λιών από τουρ­κι­κής πλευ­ράς κατα­πα­τούν τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, βρί­σκο­νται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τα συμπε­ρά­σμα­τα του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, καθώς και τις εκκλή­σεις της Διε­θνούς Κοι­νό­τη­τας. Είναι κατα­δι­κα­στέ­ες και δεν πρέ­πει να μεί­νουν αναπάντητες».

Και κατα­λή­γει: «Η Τουρ­κία οφεί­λει να στα­μα­τή­σει άμε­σα την προ­κλη­τι­κή και παρα­βα­τι­κή της συμπε­ρι­φο­ρά και να συμ­μορ­φω­θεί με το Διε­θνές Δίκαιο»

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.