- Διαφήμιση -

Τουριστική βίζα σε Τούρκους πολίτες: Τι προβλέπει η συμφωνία — Ποια νησιά αφορά

Η πλέ­ον σημα­ντι­κή συμ­φω­νία αφο­ρά την παρο­χή του­ρι­στι­κής βίζας σε Τούρ­κους πολί­τες που θα επι­σκέ­πτο­νται την Ελλά­δα. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως μετά και από το «πρά­σι­νο φως» της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης μέσω της Επι­τρό­που Μετα­νά­στευ­σης, η βίζα θα χορη­γεί­ται για επι­σκέ­ψεις στα παρα­κά­τω νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.