- Διαφήμιση -

Eπέκταση του market pass με διπλάσια επιδότηση στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή η τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών για το «θεσ­σα­λι­κό market pass», δηλα­δή την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση των νοι­κο­κυ­ριών που επλή­γη­σαν από τις πλημ­μύ­ρες στη Θεσ­σα­λία, προ­κει­μέ­νου να αντα­πε­ξέλ­θουν στο αυξη­μέ­νο κόστος αγο­ράς ειδών πρώ­της ανάγκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.