- Διαφήμιση -

Επιδότηση έως και 210 ευρώ στο στεγαστικό δάνειό σας

Όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε η ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα του νέου προ­γράμ­μα­τος συνει­σφο­ράς του Δημο­σί­ου σε ευά­λω­τους οφει­λέ­τες (ν.4916/22) με σκο­πό τη στή­ρι­ξη της κύριας κατοι­κί­ας τους, μέχρι τη μετα­βί­βα­σή της στον Φορέα Από­κτη­σης και Επα­να­μί­σθω­σης Ακι­νή­των (ν.4738/20).

Συγκε­κρι­μέ­να, το πρό­γραμ­μα Κρα­τι­κής στή­ρι­ξης απευ­θύ­νε­ται σε ευά­λω­τους οφει­λέ­τες που δεν μπο­ρούν να αντα­πε­ξέλ­θουν στις δανεια­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις και περιλαμβάνει…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.