- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel — Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων

«Πάνω από 25,6 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε 4.470 νοι­κο­κυ­ριά κατα­βλή­θη­καν ήδη – κατα­βλή­θη­καν σε όσους προ­έ­κυ­ψαν από τη δια­δι­κα­σία δια­σταυ­ρώ­σε­ων. Η ΑΑΔΕ από χθες έχει ενερ­γο­ποι­ή­σει ειδι­κά γρα­φεία εξυ­πη­ρέ­τη­σης των πολι­τών. Η δια­δι­κα­σία των δια­σταυ­ρώ­σε­ων προ­χω­ρά», επι­σή­μα­νε ο Υφυ­πουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Χρή­στος Τρια­ντό­που­λος, από το Συντο­νι­στι­κό Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων, στη Λάρισα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.