- Διαφήμιση -

Πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά δικαιούνται επιδότηση θέρμανσης – Πώς διαμορφώνονται οι επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια

Περισ­σό­τε­ρα από τα μισά νοι­κο­κυ­ριά θα λάβουν τον ερχό­με­νο χει­μώ­να επι­δό­τη­ση θέρ­μαν­σης, σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, ύστε­ρα από την από­φα­ση για επέ­κτα­ση της ενί­σχυ­σης και σε όσους θερ­μαί­νο­νται με ηλε­κτρι­κή ενέργεια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.