- Διαφήμιση -

Προσλήψεις 351 μηχανικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Από το σύνο­λο των θέσε­ων που θα τεθούν για έγκρι­ση στο Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο του Σεπτεμ­βρί­ου εντάσ­σο­νται όπως σημειώ­νε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου, μετα­ξύ άλλων, και 351 μηχα­νι­κοί εκ των οποί­ων οι 156 θα στε­λε­χώ­σουν τις Υπη­ρε­σί­ες Δόμη­σης των Δήμων ενώ οι υπό­λοι­ποι 195 θα κατευ­θυν­θούν σε άλλες υπηρεσίες.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός αιτη­μά­των που υπε­βλή­θη­σαν από τους ΟΤΑ Α΄ βαθ­μού για μηχα­νι­κούς ανέρ­χε­ται σε 434 και το ποσο­στό ικα­νο­ποί­η­σης σε 81%.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.