- Διαφήμιση -

Προσωπικός γιατρός: 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα ραντεβού

Την 1η Οκτω­βρί­ου θα τεθεί σε λει­τουρ­γία το σύστη­μα των ραντε­βού για τον προ­σω­πι­κό για­τρό. Το υπουρ­γείο Υγεί­ας εξέ­δω­σε οδη­γία σχε­τι­κά με την υπο­χρέ­ω­ση των συμ­βε­βλη­μέ­νων με τον ΕΟΠΥΥ προ­σω­πι­κών για­τρών να προ­γραμ­μα­τί­σουν τα ραντε­βού τους.

Το πρώ­το ραντε­βού θα έχει διπλά­σια διάρ­κεια (30 λεπτά), προ­κει­μέ­νου να συμπληρωθεί…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.