- Διαφήμιση -

Pete Louie Politis 28 Απριλίου 1981 – 27 Νοεμβρίου 2023 Charlotte North Carolina)

Ο Pete Louie Politis, 42 ετών, πέθα­νε ειρη­νι­κά στο σπί­τι τη Δευ­τέ­ρα, 27 Νοεμ­βρί­ου 2023. Ο Pete γεν­νή­θη­κε από τον Louie και την Irene Politis στο Charlotte, NC στις 28 Απρι­λί­ου , 1981. Ήταν ο αφο­σιω­μέ­νος αδελ­φός στις αδερ­φές του, την Ελπί­δα και τη Ζωή.

Ένας ντό­πιος Charlottean, ο Pete φοί­τη­σε στο Myers Park Traditional Elementary School όπου ήταν ο πρώ­τος πρό­ε­δρος του σώμα­τος των μαθη­τών. Παρα­κο­λού­θη­σε επί­σης το Γυμνά­σιο Quail Hollow και ήταν από­φοι­τος του Γυμνα­σί­ου του Νότιου Μεκλεμ­βούρ­γου το 1999, όπου ήταν αστέ­ρι του μπέιζ­μπολ και του ποδο­σφαί­ρου των Sabres.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.