- Διαφήμιση -

Επιτάφιος με 57 αγγελάκια για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη

Ο Επι­τά­φιος στο­λί­στη­κε με σχο­λα­στι­κό­τη­τα και το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα προ­κα­λεί συγκί­νη­ση. Οι μνή­μες από την εθνι­κή τρα­γω­δία στα Τέμπη είναι ακό­μα νωπές…

Ο Επι­τά­φιος στην Πανα­γία Φανε­ρω­μέ­νη Χιλιο­μο­δί­ου στο­λί­στη­κε με λευ­κά λου­λού­δια και 57 αγγε­λά­κια για τα θύμα­τα της εθνι­κής τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη. 1,5 μήνα μετά το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που συντά­ρα­ξε τη χώρα, κανείς στην περιο­χή δεν ξεχνά­ει τα θύμα­τα της συμ­φο­ράς. Τους ανθρώ­πους που έφυ­γαν τόσα άδι­κα, πρό­ω­ρα και ανα­πά­ντε­χα από τη ζωή εκεί­νο το βρά­δυ της 28ης Φεβρουα­ρί­ου του 2023…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.