- Διαφήμιση -

Ράλλυ Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα 8/9 στην περιοχή του ΟΑΚΑ λόγω της υπερειδικής διαδρομής

Την Πέμ­πτη (08.09) στις 19:30, η Ελλά­δα θα «μετα­δώ­σει» την εκπλη­κτι­κή εικό­να της υπε­ρει­δι­κής του ΟΑΚΑ για το ΕΚΟ Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις σε 150 χώρες στον κόσμο, με περί­που 50 εκα­τομ­μύ­ρια τηλε­θε­α­τές να απο­λαμ­βά­νουν από τους τηλε­ο­πτι­κούς τους δέκτες την ασφάλ­τι­νη ειδι­κή δια­δρο­μή συνο­λι­κού μήκους 1,95 χλμ., που έχει στη­θεί εντός του αγω­νι­στι­κού χώρου του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου της Αθήνας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.