- Διαφήμιση -

Aνέκαμψαν οι χειμερινοί προορισμοί μέσα στις γιορτές

Οι περιφερειάρχες επιβεβαίωσαν στον υπουργό Τουρισμού ότι οι χειμερινοί προορισμοί πήγαν πολύ καλά τις περιόδους Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Την ανά­καμ­ψη των χει­με­ρι­νών προ­ο­ρι­σμών τα Χρι­στού­γεν­να και την Πρω­το­χρο­νιά, επι­βε­βαί­ω­σε ο υπουρ­γός Του­ρι­σμού Βασί­λης Κικί­λιας σε σει­ρά τηλε­φω­νι­κών επι­κοι­νω­νιών που πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα με τους περι­φε­ρειάρ­χες των χει­με­ρι­νών του­ρι­στι­κών προ­ο­ρι­σμών αιχ­μής, ενώ υπο­γράμ­μι­σε και τη σημα­σία της πιστής τήρη­σης των υγειο­νο­μι­κών μέτρων, ιδιαί­τε­ρα τώρα που η μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον βρί­σκε­ται σε έξαρση.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Του­ρι­σμού, ο αρμό­διος υπουρ­γός επι­κοι­νώ­νη­σε με τον Περι­φε­ρειάρ­χη Ηπεί­ρου Αλέ­ξαν­δρο Καχρι­μά­νη, τον Περι­φε­ρειάρ­χη Στε­ρε­άς Ελλά­δας Φάνη Σπα­νό, τον Περι­φε­ρειάρ­χη Πελο­πον­νή­σου Πανα­γιώ­τη Νίκα, τον Περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Ελλά­δας Νεκτά­ριο Φαρ­μά­κη, τον Περι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λί­ας Κώστα Αγο­ρα­στό και τον Περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας Γιώρ­γο Κασαπίδη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.