- Διαφήμιση -

Κορωνησία: Ένα μικρό νησί-εμπειρία σε έναν ανεξερεύνητο κόλπο

Στην καρ­διά του μυστη­ριώ­δους Αμβρα­κι­κού, ένα μικρό ψαρο­χώ­ρι μοιά­ζει να επι­πλέ­ει πάνω στα γκρι­ζω­πά νερά δημιουρ­γώ­ντας ένα σκη­νι­κό βγαλ­μέ­νο από κινη­μα­το­γρα­φι­κό καρέ. Είναι το λιλι­πού­τειο νησά­κι της Κορω­νη­σί­ας, ένα κομ­μά­τι στε­ριάς που ενώ­νε­ται με την ηπει­ρω­τι­κή χώρα μέσω μίας μακριάς ασφαλ­το­στρω­μέ­νης λωρί­δας, μία ευθεία γραμ­μή που οδη­γεί κατευ­θεί­αν στο κέντρου αυτού του μονα­δι­κού, από­κο­σμου τοπίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.