- Διαφήμιση -

«Το δάκρυ της Αφροδίτης». Η φυσική πισίνα που τη χωρίζουν μερικά εκατοστά από την θάλασσα

Πρό­κει­ται για ένα γεω­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο, όπου το νερό της θάλασ­σας εγκλω­βί­ζε­ται σε μια «πισί­να» που δημιουρ­γεί­ται από ένα κυκλι­κό βρά­χο. Μόλις λίγα εκα­το­στά τη χωρί­ζουν από τη θάλασ­σα, με το νερό της να ανα­νε­ώ­νε­ται με κάθε κύμα της θάλασσας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.