- Διαφήμιση -

Βάθεια: H ιστορική πυργοπολιτεία της Μάνης

Η Βάθεια βρί­σκε­ται στο νοτιο­δυ­τι­κό άκρο της Λακω­νί­ας και είναι η έκπλη­ξη που επι­φυ­λάσ­σει η ιστο­ρι­κή περιο­χή της Πελο­πον­νή­σου. Είναι χτι­σμέ­νη σε υψό­με­τρο 174 μέτρων και φημι­σμέ­νη για τους επι­βλη­τι­κούς της πύρ­γους και φυσι­κά για την μονα­δι­κή θέα που προ­σφέ­ρει στον ταξιδιώτη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.