- Διαφήμιση -

Παράφρονες στο δωμάτιο!

Του Χάρη Στεργίου

Για έναν νηφά­λιο παρα­τη­ρη­τή της τρέ­χου­σας επι­και­ρό­τη­τας όλη αυτή η συζή­τη­ση περί εκλο­γών ακού­γε­ται παρά­ται­ρη και προ­βλη­μα­τι­κή δεδο­μέ­νης της απει­λής που δέχε­ται η χώρα μας από την Τουρ­κία. Στην ουσία ζού­με έναν «ακή­ρυ­χτο πόλε­μο» με τη γεί­το­να. Οσο ο χρό­νος περ­νά­ει μετρά­ει υπέρ μας. Το «παρά­θυ­ρο ευκαι­ρί­ας» κλεί­νει  για τους απέ­να­ντι κι η Ελλά­δα θωρα­κί­ζε­ται περαι­τέ­ρω μπα­λώ­νο­ντας ελλεί­μα­τα χρό­νιων πολι­τι­κών όσον αφο­ρά την ασφάλεια.

Γνω­ρί­ζο­ντας πως γίνο­νται οι εκλο­γές στην Ελλά­δα, πόσο απο­διορ­γα­νώ­νε­ται το κρά­τος και πόσο ρευ­στό­τη­τα θα προ­σθέ­σει η απλή ανα­λο­γι­κή στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό είναι απο­ρί­ας άξιον πόσο συσπει­ρω­μέ­νη, απο­τε­λε­σμα­τι­κή και έτοι­μη θα είναι η χώρα να αντι­με­τω­πί­σει ένα θερ­μό επει­σό­διο την περί­ο­δο αυτή.  Αντί να σφυ­ρη­λα­τεί­ται η εθνι­κή ενό­τη­τα και  η συσπεί­ρω­ση, αντί να προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ο λαός μας για ενδε­χό­με­νη απο­τρο­πή το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό συζη­τά για πρό­ω­ρες εκλο­γές!  Οι πολι­τι­κές αντε­γκλή­σεις περί αυτού στε­ρού­νται ιστο­ρι­κής συνεί­δη­σης και μνή­μης. Τις στιγ­μές εθνι­κής απο­δυ­νά­μω­σης και διαί­ρε­σης  έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει η Τουρ­κία για να κερ­δί­σει πόντους και εδάφη.

Δυστυ­χώς για άλλη μια φορά  απο­κα­λύ­πτε­ται η ποιό­τη­τα του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού καθώς ενδια­φέ­ρε­ται κοντό­θω­ρα για την επα­νε­κλο­γή του.

Η κυβέρ­νη­ση  συζη­τώ­ντας για εκλο­γές, εν μέσω πρω­το­φα­νών απει­λών για την εδα­φι­κή μας ακε­ραιό­τη­τα, απο­δυ­να­μώ­νει την ενό­τη­τα και την συνο­χή της χώρας  ενώ ταυ­τό­χρο­να μειώ­νει  την δυνα­μι­κή σε ότι κερ­δή­θη­κε μέχρι τώρα.

Η αντι­πο­λί­τευ­ση  ζητά­ει εκλο­γές εν μέσω κρί­σης απο­δυ­να­μώ­νει τη δική της θέση για­τί σε στιγ­μές εθνι­κής κρί­σης ο λαός στρέ­φε­ται στη κυβέρνηση.

Κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση λαν­θά­νουν και απο­δυ­να­μώ­νουν με τις επι­λο­γές τους την χώρα.

Πρώ­τα πρέ­πει να εδραιω­θεί η ασφά­λεια, η ικα­νό­τη­τα απο­τρο­πής  και η θωρά­κι­ση τους έθνους από τυχόν κιν­δύ­νους. Οι εκλο­γές έπο­νται και ας γίνουν στην ώρα τους κοντά στη χρο­νι­κή περί­ο­δο των  τουρ­κι­κών  εκλο­γών. Η χώρα δεν έχει την πολυ­τέ­λεια πρό­ω­ρων εκλο­γών. Χρεια­ζό­μα­στε όσο ποτέ άλλο­τε ένα αρρα­γές μέτωπο.

Δεν μπο­ρεί ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη τρέ­χου­σες  αμυ­ντι­κές συμ­φω­νί­ες, προ­γράμ­μα­τα και ένας ικα­νο­ποι­η­τι­κός συντο­νι­σμός στο «πεδίο της μάχης» εμείς να τα αφή­νου­με για να «ζυμω­θού­με» μετα­ξύ μας.  Είναι το ίδιο λάθος που έκα­νε κι ο Βενι­ζέ­λος μεσού­σης της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας. Έκα­νε εκλο­γές! Είναι η ίδια ρωγ­μή που πάντα εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται η Τουρ­κία (Κύπρος, Ιμια κ.λ.π)

Και η ειρω­νεία της υπό­θε­σης. Ολοι αυτοί που άφη­σαν τη χώρα ελλειμ­μα­τι­κή αμυ­ντι­κά ζητά­νε εκλο­γές για να μας προσφέρουν….ασφάλεια!

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.