- Διαφήμιση -

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το «Τουρισμός για Όλους 2023»

Η πλατ­φόρ­μα για το «Του­ρι­σμός για Όλους 2023» ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει μέσα στις επό­με­νες ημέ­ρες. Προς τα τέλη Ιου­νί­ου το tourism4all ανα­μέ­νε­ται να δεχθεί τις αιτή­σεις των δικαιού­χων για οικο­νο­μι­κές δια­κο­πές, με τη χρή­ση άυλης χρε­ω­στι­κής κάρ­τας, με την οποία θα πλη­ρώ­σουν ξενο­δο­χεία και καταλύματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.