- Διαφήμιση -

Πολιτική Απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Η διεύ­θυν­ση της σελί­δας είναι: https://hellas2day.gr Η επί­σκε­ψη και χρή­ση του παρό­ντος δικτυα­κού τόπου, στο εξής ανα­φε­ρό­με­νο ως hellas2day.gr, απο­τε­λεί ανε­πι­φύ­λα­κτη απο­δο­χή των κάτω­θι όρων τους οποί­ους καλεί­στε να δια­βά­σε­τε προ­σε­κτι­κά και οι οποί­οι ισχύ­ουν αμέ­σως από την πρώ­τη επί­σκε­ψη σας. Τόσο στους παρό­ντες όρους όσο και στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων καθώς και τη πολι­τι­κή η οποία αφο­ρά την χρή­ση cookies μπο­ρεί­τε να βρεί­τε χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την πολι­τι­κή μας στον παρό­ντα δικτυα­κό τόπο. 
 1. Τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα του περιε­χο­μέ­νου (λ.χ. προ­γράμ­μα­τα, πλη­ρο­φο­ρί­ες, δεδο­μέ­να) και των υπη­ρε­σιών του δια­δι­κτυα­κού τόπου (site) i‑loveathens.gr που έχουν εισα­χθεί ή θα εισα­χθούν στο δια­δί­κτυο από την  i‑loveathens.gr προ­στα­τεύ­ο­νται από τους ελλη­νι­κούς, κοι­νο­τι­κούς και διε­θνείς νόμους περί πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και ανή­κουν απο­κλει­στι­κά στην i‑loveathens.gr ή στον εκά­στο­τε δικαιού­χο τους, δια­τί­θε­νται δε στους επι­σκέ­πτες του αυστη­ρά για προ­σω­πι­κή (μη εμπο­ρι­κή ή κερ­δο­σκο­πι­κή) χρή­ση. Η ιστο­σε­λί­δα i‑loveathens.gr κατα­βάλ­λει κάθε προ­σπά­θεια ώστε το περιε­χό­με­νο και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που εμφα­νί­ζο­νται κάθε φορά στο δια­δι­κτυα­κό τόπο να είναι κατά το δυνα­τόν ακρι­βή και αλη­θή, δεν φέρει όμως καμία ευθύ­νη για την αξιο­πι­στία, πλη­ρό­τη­τα ή επι­και­ρό­τη­τα τους και δεν ευθύ­νε­ται ένα­ντι των χρηστών/μελών ή τρί­των, για οποια­δή­πο­τε ζημία, οφει­λό­με­νη στον εσφαλ­μέ­νο ή ανα­κρι­βή χαρα­κτή­ρα τους.
 2. Απα­γο­ρεύ­ε­ται οποια­δή­πο­τε αντι­γρα­φή, δια­νο­μή, μετα­φο­ρά, μετα­ποί­η­ση, μετα­πώ­λη­ση, δημιουρ­γία παρα­γω­γής εργα­σί­ας ή παρα­πλά­νη­ση του κοι­νού σχε­τι­κά με τον πραγ­μα­τι­κό παρο­χέα του περιε­χο­μέ­νου του δια­δι­κτυα­κού τόπου. Τυχόν ανα­πα­ρα­γω­γή επα­νέκ­δο­ση, φόρ­τω­ση, ανα­κοί­νω­ση, διά­δο­ση ή μετά­δο­ση ή οποια­δή­πο­τε άλλη χρή­ση του περιε­χο­μέ­νου με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο ή μέσο για εμπο­ρι­κούς ή άλλους σκο­πούς επι­τρέ­πε­ται μόνο κατό­πιν προη­γού­με­νης γρα­πτής άδειας της i‑loveathens.gr ή οιου­δή­πο­τε άλλου δικαιού­χου των πνευ­μα­τι­κών δικαιωμάτων.
 3. Η χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τόπου i‑loveathens.gr πρέ­πει να γίνε­ται απο­κλει­στι­κά για νόμι­μους σκο­πούς και με τρό­πο που να μην περιο­ρί­ζει ή εμπο­δί­ζει τη χρή­ση του από τρί­τους. Ο επι­σκέ­πτης υπο­χρε­ού­ται να χρη­σι­μο­ποιεί τον παρό­ντα δια­δι­κτυα­κό τόπο σύμ­φω­να με το νόμο, τα χρη­στά ήθη και τους παρό­ντες όρους, και να μην προ­βαί­νει σε πρά­ξεις ή παρα­λεί­ψεις που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν βλά­βη ή δυσλει­τουρ­γία σε αυτόν, να επη­ρε­ά­σουν ή να θέσουν σε κίν­δυ­νο την παρο­χή των υπη­ρε­σιών της i‑loveathens.gr
 4. Τα ονό­μα­τα, εικό­νες, λογό­τυ­πα και δια­κρι­τι­κά γνω­ρί­σμα­τα που αντι­προ­σω­πεύ­ουν την ιστο­σε­λί­δα i‑loveathens.gr ή τρί­τα μέρη και τις υπη­ρε­σί­ες τους, είναι απο­κλει­στι­κά σήμα­τα της i‑loveathens.gr ή τρί­των μερών, προ­στα­τευό­με­να από τους σχε­τι­κούς νόμους περί εμπο­ρι­κών σημά­των. Η εμφά­νι­σή τους στον παρό­ντα δια­δι­κτυα­κό τόπο δεν θα πρέ­πει κατά κανέ­να τρό­πο να εκλη­φθεί ως μετα­βί­βα­ση ή/και εκχώ­ρη­ση άδειας ή/και δικαιώ­μα­τος χρή­σης τους.
 5. Η δια­σύν­δε­ση της ιστο­σε­λί­δας με άλλες ιστο­σε­λί­δες μέσω συν­δέ­σμων (links), πραγ­μα­το­ποιεί­ται μόνο για τη διευ­κό­λυν­ση των χρηστών/μελών. Η i‑loveathens.gr δεν ευθύ­νε­ται για τυχόν ζημία που μπο­ρεί να προ­κλη­θεί από την χρή­ση συν­δέ­σμων (links) προς άλλους δικτυα­κούς τόπους, καθώς και για τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νο­νται στις δικτυα­κές σελί­δες των συν­δέ­σμων τους. Η i‑loveathens.gr δεν φέρει καμία ευθύ­νη για το περιε­χό­με­νο των σελί­δων προς τις οποί­ες δια­τη­ρεί συν­δέ­σμους, ούτε είναι υπεύ­θυ­νη για την πολι­τι­κή ασφα­λεί­ας άλλων κόμ­βων, καθώς και για τον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης των ηλε­κτρο­νι­κών επι­σκε­πτών τους.
 6. Η i‑loveathens.gr δεν ευθύ­νε­ται, για οποια­δή­πο­τε άμε­ση ή έμμε­ση , θετι­κή ή απο­θε­τι­κή ζημία των χρηστών/μελών της ιστο­σε­λί­δας της, η οποία οφεί­λε­ται σε παρά­νο­μες πρά­ξεις τρί­των (π.χ. υπο­κλο­πές ή απο­κρυ­πτο­γρά­φη­ση κωδι­κών και δεδο­μέ­νων), στη διά­δο­ση ιών (viruses) ή άλλων παρό­μοιων στοι­χεί­ων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρ­κεια χρή­σης της ιστο­σε­λί­δας, ή ανα­πα­ρα­γω­γής (download) στοι­χεί­ων του περιε­χο­μέ­νου της ή σε προ­βλή­μα­τα που ενδέ­χε­ται να παρου­σια­σθούν κατά τη χρή­ση των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών (π.χ. απώ­λεια δεδο­μέ­νων κ.λ.π.).
 7. Ο χρήστης/μέλος του i‑loveathens.gr κατα­νο­εί και απο­δέ­χε­ται ότι δια­τη­ρεί την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη να απο­ζη­μιώ­σει την i‑loveathens.gr και τους συνερ­γά­τες της για οποια­δή­πο­τε νομι­κή δια­μά­χη προ­κύ­ψει μετα­ξύ αυτού και τρί­των φορέ­ων λόγω του περιε­χο­μέ­νου που αυτός δια­θέ­σει για ανάρ­τη­ση, δημο­σί­ευ­ση, ή άλλη μετα­φο­ρά μέσω των υπη­ρε­σιών της i‑loveathens.gr
 8. Ο χρήστης/μέλος κατα­νο­εί και απο­δέ­χε­ται ότι i‑loveathens.gr δια­τη­ρεί το απο­κλει­στι­κό δικαί­ω­μα να δια­κό­ψει τη χρή­ση του/των κωδι­κών πρό­σβα­σης στις υπη­ρε­σί­ες της ή/και να δια­κό­ψει τη διά­θε­ση του περιε­χο­μέ­νου της στους χρήστες/μέλη που πιστεύ­ει ότι έχουν παρα­βιά­σει το γράμ­μα και το πνεύ­μα των παρό­ντων όρων χρήσης.
 9. Η i‑loveathens.gr δεν έχει καμία ευθύ­νη για την επι­κοι­νω­νία του χρήστη/μέλους με τους τρί­τους παρο­χείς υπη­ρε­σιών που δια­φη­μί­ζο­νται στο i‑loveathens.gr και για την οποια­δή­πο­τε τυχόν εμπο­ρι­κή συναλ­λα­γή που μπο­ρεί να προ­κύ­ψει από τη μετα­ξύ τους σχέση.
 10. Το δια­δί­κτυο δεν απο­τε­λεί ένα ασφα­λές περι­βάλ­λον. Η  i‑loveathens.gr κατα­βά­λει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για την καλή λει­τουρ­γία του δικτύ­ου της. Δεν ευθύ­νε­ται όμως για τυχόν δια­κο­πή λει­τουρ­γί­ας του δικτυα­κού της τόπου και των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών. Δεν εγγυά­ται ότι οι λει­τουρ­γί­ες  της ιστο­σε­λί­δας θα είναι αδιά­λει­πτες ή απαλ­λαγ­μέ­νες από κάθε είδους σφάλ­μα­τα και ιούς.  Δεν ευθύ­νε­ται για οποια­δή­πο­τε απώ­λεια δεδο­μέ­νων ή άλλη ζημία του χρή­στη ή τρί­των οφει­λό­με­νη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρ­τω­ση (download) είτε σε αλλοί­ω­ση ή μόλυν­ση με ιούς ή άλλες μη επι­τρε­πό­με­νες  παρεμ­βά­σεις τρί­των σε αρχεία και πλη­ρο­φο­ρί­ες που δια­τί­θε­νται μέσω της ιστο­σε­λί­δας.  Επί­σης δεν ευθύ­νε­ται για οποια­δή­πο­τε απώ­λεια κέρ­δους εργα­σί­ας ή επαγ­γελ­μα­τι­κή δια­κο­πή, οφει­λό­με­νη στη αδυ­να­μία παρο­χής σύν­δε­σης στον δικτυα­κό τόπο αυτό.
 11. Τόσο στους παρό­ντες όρους όσο και στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων καθώς και τη πολι­τι­κή η οποία αφο­ρά την χρή­ση cookies μπο­ρεί­τε να βρεί­τε χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την πολι­τι­κή μας . Η i‑loveathens.gr δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να τρο­πο­ποιεί την ιστο­σε­λί­δα της, να προ­σθέ­τει, τρο­πο­ποιεί ή και αφαι­ρεί οποιο­δή­πο­τε στοι­χείο ή/και πλη­ρο­φο­ρία που περι­λαμ­βά­νε­ται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.
 12. Οι χρή­στες της ιστο­σε­λί­δας οφεί­λουν να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους κανό­νες και τις δια­τά­ξεις του Ελλη­νι­κού και Ευρω­παϊ­κού Δικαί­ου και τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία που διέ­πει τις τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες και να  απέ­χουν από κάθε παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά κατά τη χρή­ση αυτής και σε σχέ­ση με αυτή, καθώς  και από την υιο­θέ­τη­ση  πρα­κτι­κών αθέ­μι­του αντα­γω­νι­σμού και άλλων παρά­νο­μων πρακτικών.
 13. Η i‑loveathens.gr δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να τρο­πο­ποιεί και να ανα­προ­σαρ­μό­ζει οπο­τε­δή­πο­τε και χωρίς προει­δο­ποί­η­ση τους παρό­ντες Όρους Χρή­σης, ενώ οι εκά­στο­τε αλλα­γές τίθε­νται σε ισχύ από την δημο­σί­ευ­ση στην ιστο­σε­λί­δα μας. Μετά από την δημο­σιο­ποί­η­ση των τρο­πο­ποι­ή­σε­ων, η χρή­ση της ιστο­σε­λί­δας μας συνε­πά­γε­ται την απο­δο­χή των εν λόγω τρο­πο­ποι­ή­σε­ων. Οι ήδη υπάρ­χου­σες καθώς και οποιεσ­δή­πο­τε νέες υπη­ρε­σί­ες συμπε­ρι­λη­φθούν στην ιστο­σε­λί­δα, υπό­κει­νται στους παρό­ντες όρους χρή­σης, εκτός αν ρητά προ­βλέ­πε­ται το αντίθετο.

Σχόλια

Όταν οι επι­σκέ­πτες αφή­νουν σχό­λια στον ιστό­το­πο, συλ­λέ­γου­με τα δεδο­μέ­να που εμφα­νί­ζο­νται στη φόρ­μα σχο­λί­ων όπως επί­σης τη διεύ­θυν­ση IP του επι­σκέ­πτη και τη συμ­βο­λο­σει­ρά του χρή­στη του προ­γράμ­μα­τος περι­ή­γη­σης ώστε να βοη­θή­σου­με στην ανί­χνευ­ση ανε­πι­θύ­μη­των μηνυμάτων.  Μια ανω­νυ­μο­ποι­η­μέ­νη συμ­βο­λο­σει­ρά που δημιουρ­γή­θη­κε από τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου σας (επί­σης απο­κα­λού­με­νη “hash”) ενδέ­χε­ται να παρα­σχε­θεί στην υπη­ρε­σία Gravatar για να δει αν τη χρη­σι­μο­ποιεί­τε. Η πολι­τι­κή απορ­ρή­του της υπη­ρε­σί­ας Gravatar δια­τί­θε­ται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκρι­ση του σχο­λί­ου σας, η εικό­να του προ­φίλ σας είναι ορα­τή στο κοι­νό μέσα στο πλαί­σιο του σχο­λί­ου σας.

Διαφημίσεις

Η ιστο­σε­λί­δα περιέ­χει δια­φη­μί­σεις, καθώς και προ­βο­λή άλλου υλι­κού με δια­φη­μι­στι­κό περιε­χό­με­νο, σκο­πό και χαρα­κτή­ρα. Η δικαιού­χος δεν φέρει καμία ευθύ­νη ένα­ντι των χρη­στών, ως και οιων­δή­πο­τε τρί­των που ήθε­λε θεω­ρη­θεί ότι θίγο­νται, για οποια­δή­πο­τε παρά­νο­μη πρά­ξη ή παρά­λει­ψη, ανα­κρί­βεια ή αδυ­να­μία συμ­μόρ­φω­σης προς τους νόμους και κανο­νι­σμούς οποιασ­δή­πο­τε χώρας ή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης σε σχέ­ση με το περιε­χό­με­νο των δια­φη­μί­σε­ων. Η δικαιού­χος δεν υπο­χρε­ού­ται να εξε­τά­σει και δεν εξε­τά­ζει τη νομι­μό­τη­τα ή όχι του δια­φη­μι­στι­κού υλι­κού που προ­βάλ­λε­ται στην ιστο­σε­λί­δα (πέραν των προ­φα­νών περι­πτώ­σε­ων προ­σβο­λής εννό­μων δικαιω­μά­των που θα γίνο­νταν αντι­λη­πτές και από τον μέσο συνε­τό πολί­τη) και ως εκ τού­του δεν δύνα­ται να της κατα­λο­γι­στεί οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής ευθύ­νη. Η ευθύ­νη αυτή βαρύ­νει τους δια­φη­μι­ζό­με­νους, χορη­γούς ή και δημιουρ­γούς του προ­βαλ­λό­με­νου δια­φη­μι­στι­κού αυτού υλι­κού, οι οποί­οι φέρουν επί­σης την ευθύ­νη απέ­να­ντι στον χρήστη/καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απα­ραί­τη­τες εγγυ­ή­σεις, αδειο­δο­τή­σεις, εγγρα­φές σε αρχές/μητρώα και σημάν­σεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η δικαιού­χος δεν έχει καμία ευθύ­νη για την επι­κοι­νω­νία των χρη­στών με τους τρί­τους παρο­χείς υπη­ρε­σιών που δια­φη­μί­ζο­νται και για την οποια­δή­πο­τε τυχόν εμπο­ρι­κή συναλ­λα­γή που μπο­ρεί να προ­κύ­ψει από τη μετα­ξύ τους σχέση. 

Πολυμέσα

Εάν μετα­φορ­τώ­νε­τε εικό­νες στον ιστό­το­πο, θα πρέ­πει να απο­φύ­γε­τε τη μετα­φόρ­τω­ση εικό­νων με ενσω­μα­τω­μέ­να δεδο­μέ­να τοπο­θε­σί­ας (EXIF GPS). Οι επι­σκέ­πτες του ιστό­το­που μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν λήψη και εξα­γω­γή οποιων­δή­πο­τε δεδο­μέ­νων τοπο­θε­σί­ας από εικό­νες στον ιστό­το­πο.

Newsletters

Η ιστο­σε­λί­δα απο­στέλ­λει βάσει δικού της προ­γραμ­μα­τι­σμού ενη­με­ρω­τι­κά μηνύ­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου (newsletters) στους εγγε­γραμ­μέ­νους χρή­στες ή όποιον άλλο έχει δηλώ­σει ότι το επι­θυ­μεί, μέσω συγκε­κρι­μέ­νου μηχα­νι­σμού (opt-in). Όλοι οι απο­δέ­κτες του newsletter, έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να δια­γρα­φούν από την υπη­ρε­σία, μέσω ειδι­κού μηχα­νι­σμού, σύν­δε­σμος προς τον οποίο υπάρ­χει σε κάθε μήνυ­μα. Το περιε­χό­με­νο του newsletter καθο­ρί­ζε­ται από τη συντα­κτι­κή ομά­δα της ιστο­σε­λί­δας και δύνα­ται να περι­λαμ­βά­νει και μηνύ­μα­τα τρί­των.

Δημοσίευση περιεχομένων από χρήστες

Η  i‑loveathens.gr παρέ­χει στους χρή­στες τη δυνα­τό­τη­τα να δημο­σιεύ­ουν περιε­χό­με­νο όπως ενδει­κτι­κά κεί­με­να, εικό­νες και βίντεο σε διά­φο­ρα σημεία του δικτυα­κού τόπου. Το περιε­χό­με­νο αυτό είναι και παρα­μέ­νει στην απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του χρή­στη που το δημο­σί­ευ­σε ο οποί­ος και παρα­μέ­νει ο μόνος υπεύ­θυ­νος για αυτό. Η χρή­ση της ιστο­σε­λί­δας από τους χρή­στες οφεί­λει να κινεί­ται εντός του πλαι­σί­ου που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρη­στά ήθη και να γίνε­ται με τρό­πο που να μην περιο­ρί­ζει ή εμπο­δί­ζει την χρή­ση του από τρί­τους. Οι χρή­στες της ιστο­σε­λί­δας οφεί­λουν να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους κανό­νες και τις δια­τά­ξεις του ελλη­νι­κού, της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τις σχε­τι­κές διε­θνείς συν­θή­κες και να απέ­χουν από κάθε παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά που μπο­ρεί να έχει επι­πτώ­σεις σε άλλους χρή­στες και να προ­κα­λέ­σει βλάβη/δυσλειτουργία της ιστο­σε­λί­δας. Σε περί­πτω­ση παρά­νο­μης ή αντί­θε­της στους παρό­ντες Όρους και το εκά­στο­τε ισχύ­ον νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο συμπε­ρι­φο­ράς, ο χρή­στης υπο­χρε­ού­ται να απο­ζη­μιώ­σει την δικαιού­χο για κάθε ζημία που η ίδια υπο­στεί από τις ως άνω ενέρ­γειες. Οι χρή­στες, προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν το δικαί­ω­μα δημο­σί­ευ­σης σχο­λί­ων και θεμά­των στο i‑loveathens.gr, έχουν την δυνα­τό­τη­τα να εγγρά­φο­νται απευ­θεί­ας με το e‑mail τους ή μέσω των λογα­ρια­σμών τους στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα Facebook και Τwitter. Στην πρώ­τη περί­πτω­ση, η εται­ρεία δεν μετα­βι­βά­ζει τα στοι­χεία του χρή­στη σε κανέ­ναν άλλον και που­θε­νά αλλού. Στην δεύ­τε­ρη, ισχύ­ουν οι όροι που το κάθε κοι­νω­νι­κό δίκτυο θέτει στους χρή­στες του, προ­κει­μέ­νου να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως μεσά­ζων. Ο χρή­στης κατα­νο­εί και απο­δέ­χε­ται ότι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές δημο­σιεύ­ο­νται χωρίς προη­γού­με­νο έλεγ­χο από το site και ότι ο δια­χει­ρι­στής του δικτυα­κού τόπου δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να απο­μα­κρύ­νει εκ των υστέ­ρων οποιο­δή­πο­τε δημο­σιευ­μέ­νο από τον χρή­στη περιε­χό­με­νο. Ο χρή­στης κατα­νο­εί και απο­δέ­χε­ται ότι χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις σελί­δες και τις υπη­ρε­σί­ες του δικτυα­κού τόπου μπο­ρεί να εκτε­θεί σε περιε­χό­με­νο προ­σβλη­τι­κό, ανή­θι­κο ή παρά­νο­μο. Επί­σης κατα­νο­εί και απο­δέ­χε­ται ότι ο δικτυα­κός τόπος δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ότι ενστερ­νί­ζε­ται ή ότι είναι υπεύ­θυ­νος για το περιε­χό­με­νο που έχει δημο­σιευ­τεί από κάποιον χρή­στη. Οι χρή­στες κατα­νο­ούν και συμ­φω­νούν ότι έχουν τις παρα­κά­τω υπο­χρε­ώ­σεις σχε­τι­κά με το περιε­χό­με­νο που δημο­σιεύ­ουν στο site: 
 • Να μην είναι είναι  παρά­νο­μο, προ­σβλη­τι­κό, υβρι­στι­κό, πορ­νο­γρα­φι­κό δυσφη­μι­στι­κό, ρατσιστικό.
 • Να μη στο­χεύ­ει να δια­βά­λει ή να συκο­φα­ντή­σει πρό­σω­πα, εται­ρεί­ες ή οργανισμούς.
 • Να μην παρε­μπο­δί­ζει τη σωστή λει­τουρ­γία του δικτυα­κού τόπου.
 • Να μην παρα­βιά­ζει την προ­σω­πι­κό­τη­τα και τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να τρίτων.
 • Να μην παρα­βιά­ζει πνευ­μα­τι­κά δικαιώματα.
 • Να μην συνι­στά ποι­νι­κό αδί­κη­μα με οποιο­δή­πο­τε τρόπο.
 • Να είναι σύμ­φω­νο με την υπάρ­χου­σα εθνι­κή, ευρω­παϊ­κή και διε­θνή νομοθεσία.
Σε περί­πτω­ση που κάποιος χρή­στης αντι­λη­φθεί περιε­χό­με­νο αντί­θε­το με τα παρα­πά­νω, η  i‑loveathens.gr τον ενθαρ­ρύ­νει να επι­κοι­νω­νή­σει με κάθε τρό­πο για να το ανα­φέ­ρει. Το περιε­χό­με­νο το οποίο θα υπο­δει­χθεί από τον χρή­στη θα ελεγ­χθεί και αν κρι­θεί ανα­γκαίο θα απο­μα­κρυν­θεί. Η αξιο­λό­γη­ση του περιε­χο­μέ­νου που έχει δημο­σιευ­τεί από άλλους χρή­στες καθώς και η χρή­ση αυτού του περιε­χο­μέ­νου σαν πλη­ρο­φο­ρία είναι απο­κλει­στι­κή υπευ­θυ­νό­τη­τα του χρή­στη και σε καμία περί­πτω­ση δεν πρέ­πει να θεω­ρη­θεί το site ως υπεύ­θυ­νο για την ορθό­τη­τα και την χρη­σι­μό­τη­τά του. 

Cookies

Χρη­σι­μο­ποιού­με τα cookies με αυστη­ρή πολι­τι­κή για την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Με την περι­ή­γη­σή σου στην ιστο­σε­λί­δα μας απο­δέ­χε­σαι τη χρή­ση τους. Αν αφή­σε­τε ένα σχό­λιο στον ιστό­το­πό μας, μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε να απο­θη­κεύ­σε­τε το όνο­μα, τη διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου και τον ιστό­το­πό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκο­λία, έτσι ώστε να μην χρειά­ζε­ται να συμπλη­ρώ­σε­τε τα στοι­χεία σας πάλι όταν αφή­σε­τε ένα άλλο σχό­λιο. Αυτά τα cookies θα διαρ­κέ­σουν για ένα έτος.  Αν έχε­τε έναν λογα­ρια­σμό και συν­δε­θεί­τε στον ιστό­το­πο, θα δημιουρ­γή­σου­με ένα προ­σω­ρι­νό cookie για να προσ­διο­ρί­σου­με αν ο φυλ­λο­με­τρη­τής σας δέχε­ται cookies. Το cookie δεν περιέ­χει προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα δια­γρά­φει μόλις κλεί­σε­τε τον φυλ­λο­με­τρη­τή σας.  Όταν συν­δε­θεί­τε, θα δημιουρ­γή­σου­με επί­σης διά­φο­ρα cookies για να απο­θη­κεύ­σε­τε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σύν­δε­σης και τις επι­λο­γές οθό­νης. Τα cookie εισό­δου διαρ­κούν για δύο ημέ­ρες και τα cookie επι­λο­γών οθό­νης διαρ­κούν για ένα χρό­νο. Αν επι­λέ­ξε­τε “Να με θυμά­σαι”, η σύν­δε­σή σας θα παρα­μεί­νει για δύο εβδο­μά­δες. Αν απο­συν­δε­θεί­τε από το λογα­ρια­σμό σας, τα cookie σύν­δε­σης θα καταργηθούν.  Εάν επε­ξερ­γα­στεί­τε ή δημο­σιεύ­σε­τε ένα άρθρο, ένα επι­πλέ­ον cookie θα απο­θη­κευ­τεί στο πρό­γραμ­μα περι­ή­γη­σης. Αυτό το cookie δεν περι­λαμ­βά­νει προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να και υπο­δει­κνύ­ει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επε­ξερ­γα­στή­κα­τε. Λήγει μετά από 1 ημέ­ρα. Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την πολι­τι­κή των cookies θα βρεί­τε εδώ.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστό­το­πο ενδέ­χε­ται να περι­λαμ­βά­νουν ενσω­μα­τω­μέ­νο περιε­χό­με­νο (π.χ. βίντεο, εικό­νες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσω­μα­τω­μέ­νο περιε­χό­με­νο από άλλους ιστό­το­πους συμπε­ρι­φέ­ρε­ται με τον ίδιο ακρι­βώς τρό­πο όπως και αν ο επι­σκέ­πτης επι­σκέ­φθη­κε τον άλλο ιστότοπο.  Αυτοί οι ιστό­το­ποι ενδέ­χε­ται να συλ­λέ­γουν δεδο­μέ­να για εσάς, χρη­σι­μο­ποιούν cookies, ενσω­μα­τώ­νουν επι­πλέ­ον παρα­κο­λού­θη­ση τρί­του μέρους και να παρα­κο­λου­θούν την αλλη­λε­πί­δρα­σή σας με αυτό το περι­λαμ­βα­νό­με­νο περιε­χό­με­νο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ανί­χνευ­σης της αλλη­λε­πί­δρα­σής σας με το περι­λαμ­βα­νό­με­νο περιε­χό­με­νο, εάν έχε­τε λογα­ρια­σμό και έχε­τε συν­δε­θεί στον συγκε­κρι­μέ­νο ιστότοπο. 

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Αν έχε­τε ζητή­σει επα­να­προσ­διο­ρι­σμό συν­θη­μα­τι­κού, η διεύ­θυν­ση IP θα περι­λαμ­βά­νε­ται στο email επαναπροσδιορισμού. 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφή­σε­τε ένα σχό­λιο, το σχό­λιο και τα μετα­δε­δο­μέ­να του δια­τη­ρού­νται επ’ αόρι­στον. Αυτό γίνε­ται ώστε να μπο­ρού­με να ανα­γνω­ρί­ζου­με και να εγκρί­νου­με αυτό­μα­τα τα σχό­λια που ακο­λου­θούν, αντί να τα κρα­τά­με σε ουρά συντονισμού.  Για χρή­στες που εγγρά­φο­νται στον ιστό­το­πο μας, απο­θη­κεύ­ου­με επί­σης τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που κατα­χω­ρούν στο προ­φίλ χρή­στη τους. Όλοι οι χρή­στες μπο­ρούν να βλέ­πουν, να επε­ξερ­γά­ζο­νται ή να δια­γρά­φουν τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να τους ανά πάσα στιγ­μή (εκτός από το να μπο­ρούν να αλλά­ξουν το όνο­μα χρή­στη τους). Οι δια­χει­ρι­στές του παρό­ντος ιστό­το­που μπο­ρεί επί­σης να βλέ­πουν και να επε­ξερ­γά­ζο­νται αυτές τις πληροφορίες. 

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχε­τε λογα­ρια­σμό σε αυτόν τον ιστό­το­πο ή έχε­τε αφή­σει σχό­λια, μπο­ρεί­τε να ζητή­σε­τε να λάβε­τε ένα εξα­γό­με­νο αρχείο των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων που δια­τη­ρού­με για εσάς, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τυχόν δεδο­μέ­νων που έχε­τε παρά­σχει σε εμάς. Μπο­ρεί­τε επί­σης να αιτη­θεί­τε να δια­γρά­ψου­με τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που δια­τη­ρού­με για εσάς. Αυτό δεν περι­λαμ­βά­νει δεδο­μέ­να που είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να τηρού­με για διοι­κη­τι­κούς, νομι­κούς ή λόγους ασφαλείας. 

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχό­λια επι­σκε­πτών ενδέ­χε­ται να ελέγ­χο­νται μέσω ενός αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νου συστή­μα­τος ανε­πι­θύ­μη­της αλλη­λο­γρα­φί­ας.

Αγορές από το e‑Shop

Για τις ηλε­κτρο­νι­κές σας αγο­ρές από το ενσω­μα­τω­μέ­νο σύστη­μα ηλε­κτρο­νι­κών πωλή­σε­ων της ιστο­σε­λί­δας μας (e‑shop) απαι­τεί­ται η εγγρα­φή σας ως μέλος-πελά­της της εται­ρεί­ας μας. Για την εγγρα­φή σας ζητά­με από εσάς τα ελά­χι­στα απα­ραί­τη­τα προ­σω­πι­κά στοι­χεία σας καθώς και τα στοι­χεία της επι­χεί­ρη­σης σας σε περί­πτω­ση έκδο­σης τιμο­λο­γί­ου. Τα στοι­χεία σας μετα­δί­δο­νται με κρυ­πτο­γρά­φη­ση SSL (secured by GeoTrust), δια­τη­ρού­νται σε ασφα­λή βάση δεδο­μέ­νων και ισχύ­ουν οι όροι προ­στα­σί­ας προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Για τις αγο­ρές σας με πιστω­τι­κή ή χρε­ω­στι­κή κάρ­τα, συνερ­γα­ζό­μα­στε με την τρά­πε­ζα Alpha Bank καθώς και την PayPal. Οι πλη­ρω­μές σας γίνο­νται εκτός της ιστο­σε­λί­δας μας σε ασφα­λές περι­βάλ­λον πλη­ρω­μών της εκά­στο­τε επι­λο­γής. Η εται­ρεία μας δεν κρα­τά­ει στοι­χεία που αφο­ρούν την πιστω­τι­κή σας κάρ­τα και σε καμία πρί­πτω­ση δεν θα σας ζητη­θεί είτε ο αριθ­μός είτε το PIN της κάρ­τας σας από εμάς. Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στους τρό­πους πλη­ρω­μής.

Πολιτική Επιστροφών — Refunds

Τα προ­ϊ­ό­ντα ή/και υπη­ρε­σί­ες που αγο­ρά­ζε­τε από εμάς, έχουν ελεγ­χθεί ώς προς την ποιό­τη­τα και λει­τουρ­γι­κό­τη­τα τους, προ­τού αναρ­τη­θούν στην ιστο­σε­λί­δα μας και εγγυό­μα­στε για το άρι­στο απο­τέ­λε­σμα. Αν παρό­λα αυτά αντι­με­τω­πί­σε­τε πρό­βλη­μα που οφεί­λε­ται σε τεχνι­κό σφάλ­μα ή δυσλει­τουρ­γία, ή αδυ­να­μία εγκα­τά­στα­σης του προγράμματος/Software σας παρέ­χου­με χωρίς κόστος τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη ώστε να εντο­πί­σου­με και να λύσου­με το πρό­βλη­μα. Εάν δεν κατα­φέ­ρου­με να λύσου­με το πρό­βλη­μα, έχε­τε το δικαί­ω­μα υπα­να­χώ­ρη­σης και επι­στρο­φής ολό­κλη­ρου του ποσού αγο­ράς και εντός 60 ημε­ρών από την ημε­ρο­μη­νία αγο­ράς. Επι­πλέ­ον δικαί­ω­μα επι­στρο­φής χρη­μά­των έχε­τε εντός 14 ημε­ρών από την ημε­ρο­μη­νία αγο­ράς και σε περί­πτω­ση που το προϊόν/υπηρεσία που αγο­ρά­σα­τε από εμάς δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στις προδιαγραφές/χαρακτηριστικά που ανα­λύ­ο­νται στην ιστο­σε­λί­δα μας. Μετά το πέρας των 14 ημε­ρών επι­στρο­φή χρη­μά­των γίνε­ται μόνο στην περί­πτω­ση που το προϊόν/υπηρεσία που αγο­ρά­σα­τε, έχει πάψει να λει­τουρ­γεί ή δυσλει­τουρ­γεί και συνο­δεύ­ε­ται από εγγύ­η­ση ή συμβόλαιο/σύμβαση τεχνι­κής υπο­στή­ρι­ξης ορι­σμέ­νου χρό­νου. Δεν γίνο­νται επι­στρο­φές σε υπη­ρε­σί­ες που έχουν αγο­ρα­στεί και χρη­σι­μο­ποι­η­θεί όπως και σε πακέ­τα φιλο­ξε­νί­ας, domains, ssl που έχουν αγο­ρα­στεί για ελά­χι­στο διά­στη­μα 1 έτος.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πλη­ρω­μές που πραγ­μα­το­ποιού­νται με χρή­ση κάρ­τας διεκ­πε­ραιώ­νο­νται μέσω της πλατ­φόρ­μας ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών της Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης. Η κρυ­πτο­γρά­φη­ση είναι ένας τρό­πος κωδι­κο­ποί­η­σης της πλη­ρο­φο­ρί­ας μέχρι αυτή να φτά­σει στον ορι­σμέ­νο απο­δέ­κτη της, ο οποί­ος θα μπο­ρέ­σει να την απο­κω­δι­κο­ποι­ή­σει με χρή­ση του κατάλ­λη­λου κλει­διού. Η από μέρους σας πρό­σβα­ση στην ιστο­σε­λί­δα της i‑loveathens.gr, επι­βε­βαιώ­νει ότι έχε­τε κατα­νο­ή­σει με επάρ­κεια και πλη­ρό­τη­τα όσα παρα­πά­νω ανα­φέ­ρο­νται, καθώς και ότι συμ­φω­νεί­τε από­λυ­τα με τους όρους αυτούς 
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -