- Διαφήμιση -

Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Οι αιτήσεις για το voucher δωρεάν διακοπών

Τις πρώ­τες ημέ­ρες του Ιου­νί­ου, ανα­μέ­νε­ται να «τρέ­ξει» το πρό­γραμ­μα «Κοι­νω­νι­κός Του­ρι­σμός 2023», με το οποίο οι ωφε­λού­με­νοι λαμ­βά­νουν το voucher για δωρε­άν δια­κο­πές σε όλη την Ελλάδα.

Στο πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού, μπο­ρούν να πάρουν μέρος και άνερ­γοι και εργα­ζό­με­νοι. Επί­σης, οι δικαιού­χοι ΑμεΑ ή οι δικαιού­χοι που έχουν δηλώ­σει ωφε­λού­με­νο μέλος ΑμεΑ στην αίτη­σή τους μπο­ρούν να λαμ­βά­νουν Επι­τα­γή Κοι­νω­νι­κού Του­ρι­σμού σε συνε­χό­με­να προγράμματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.