- Διαφήμιση -

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομ­μά­τια αρχεί­ων σε μορ­φή κει­μέ­νου, τα οποία απο­θη­κεύ­ο­νται στον περι­η­γη­τή (browser) του Χρή­στη όταν επι­σκέ­πτε­ται έναν ιστό­το­πο. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες οι οποί­ες απο­θη­κεύ­ο­νται στον υπο­λο­γι­στή του Χρή­στη μπο­ρεί να περιέ­χουν στοι­χεία όπως ποιες είναι οι σελί­δες που επι­σκέ­φτη­κε ο Χρή­στης, την ημε­ρο­μη­νία και την ώρα της επί­σκε­ψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μονα­δι­κό αριθ­μό ανα­γνώ­ρι­σης του Χρή­στη. Σε καμία περί­πτω­ση τα cookies δεν περιέ­χουν προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες ή πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι οποί­ες θα επι­τρέ­ψουν σε οποιον­δή­πο­τε να επι­κοι­νω­νή­σει με τον επι­σκέ­πτη του δικτυα­κού τόπου, μέσω τηλε­φώ­νου, e‑mail, κ.λπ. Επι­πλέ­ον, με την χρή­ση των cookies δεν υπάρ­χει πρό­σβα­ση στα έγγρα­φα ή αρχεία του υπο­λο­γι­στή σας.

Με την χρή­ση αυτή, το Site είναι σε θέση να απο­θη­κεύ­σει χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την περι­ή­γη­ση του Χρή­στη στο Site, καθώς και να δια­βά­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές ώστε να προ­σφέ­ρει στον Χρή­στη μια ενο­ποι­η­μέ­νη εμπει­ρία περιήγησης.

Επι­πλέ­ον, τα cookies μας βοη­θούν να βλέ­που­με την από­δο­ση και την επι­σκε­ψι­μό­τη­τα της ιστο­σε­λί­δας μας, βελ­τιώ­νο­ντας την παρου­σί­α­ση και το περιε­χό­με­νό της, σύμ­φω­να με τις προ­τι­μή­σεις των επι­σκε­πτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρη­σι­μο­ποιού­με cookies στους Δικτυα­κούς μας Τόπους για τη δια­χεί­ρι­ση των περιό­δων σύν­δε­σης, για την παρο­χή εξα­το­μι­κευ­μέ­νων ιστο­σε­λί­δων και για την προ­σαρ­μο­γή δια­φη­μι­στι­κού και άλλου περιε­χο­μέ­νου ώστε να αντι­κα­το­πτρί­ζει τις ιδιαί­τε­ρες ανά­γκες και τα ενδια­φέ­ρο­ντά σας. Επί­σης τα cookies μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να συντά­ξου­με ανώ­νυ­μες, αθροι­στι­κές στα­τι­στι­κές που μας επι­τρέ­πουν να αντι­λη­φθού­με πώς το κοι­νό χρη­σι­μο­ποιεί τους Δικτυα­κούς μας Τόπους και βοη­θούν να βελ­τιώ­σου­με την δομή και το περιε­χό­με­νό του. Δεν μπο­ρού­με να εξα­κρι­βώ­σου­με την προ­σω­πι­κή σας ταυ­τό­τη­τα από τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές. Μπο­ρεί­τε να τρο­πο­ποι­ή­σε­τε τις ρυθ­μί­σεις του προ­γράμ­μα­τος περι­ή­γη­σης για να απορ­ρί­ψε­τε ορι­σμέ­να ή και όλα τα cookies, εκτός των απο­λύ­τως απα­ραί­τη­των. Θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζε­τε ότι κάποιες λει­τουρ­γί­ες είναι δια­θέ­σι­μες μόνο μέσω της χρή­σης cookies και εάν επι­λέ­ξε­τε την απόρ­ρι­ψη των cookies, αυτές οι λει­τουρ­γί­ες ενδέ­χε­ται να μην είναι δια­θέ­σι­μες. Γενι­κά υπάρ­χουν οι παρα­κά­τω κατη­γο­ρί­ες cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται στους Δικτυα­κούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα ανα­γκαία, άλλως, απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τα cookies, είναι ουσια­στι­κής σημα­σί­ας για την ορθή λει­τουρ­γία των Δικτυα­κών μας Τόπων, σας επι­τρέ­πουν να κάνε­τε περι­ή­γη­ση και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε τις λει­τουρ­γί­ες τους, όπως πρό­σβα­ση σε ασφα­λείς περιο­χές ή χρή­ση του καλα­θιού αγο­ράς. Αυτά τα cookies δεν ανα­γνω­ρί­ζουν την ατο­μι­κή σας ταυ­τό­τη­τα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπο­ρού­με να προ­σφέ­ρου­με απο­τε­λε­σμα­τι­κή λει­τουρ­γία των Δικτυα­κών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επι­τρέ­πουν στους Δικτυα­κούς Τόπους να θυμού­νται τις επι­λο­γές του χρή­στη όπως το όνο­μα χρή­στη, τη γλώσ­σα ή τη περιο­χή, ώστε να παρέ­χουν βελ­τιω­μέ­νες και προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες λει­τουρ­γί­ες. Μπο­ρούν επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την παρο­χή υπη­ρε­σιών που έχουν ζητη­θεί από το χρή­στη, όπως προ­βο­λή βίντεο ή χρή­ση μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γουν αυτά τα cookies μπο­ρεί να γίνουν ανώ­νυ­μες και δεν είναι δυνα­τόν να παρα­κο­λου­θή­σουν την δρα­στη­ριό­τη­τα της περι­ή­γη­σής σε άλλους ιστό­το­πους. Αν δεν δεχθεί­τε αυτά τα cookies, μπο­ρεί να επη­ρε­α­στεί η από­δο­ση και λει­τουρ­γι­κό­τη­τα των Δικτυα­κών Τόπων και να περιο­ρι­στεί η πρό­σβα­σή σας σε περιε­χό­με­νο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλ­λέ­γουν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τον τρό­πο που οι επι­σκέ­πτες χρη­σι­μο­ποιούν τους Δικτυα­κούς μας Τόπους, για παρά­δειγ­μα, ποιες σελί­δες επι­σκέ­πτο­νται συχνό­τε­ρα και αν λαμ­βά­νουν μηνύ­μα­τα σφαλ­μά­των από ιστο­σε­λί­δες. Αυτά τα cookies συλ­λέ­γουν συγκε­ντρω­τι­κές, ανώ­νυ­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες που δεν ταυ­το­ποιούν κάποιον επι­σκέ­πτη. Χρη­σι­μο­ποιού­νται απο­κλει­στι­κά για τη βελ­τί­ω­ση των επι­δό­σε­ων μίας ιστοσελίδας.

 • Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρη­σι­μο­ποιού­νται για την παρο­χή περιε­χο­μέ­νου, που ται­ριά­ζει περισ­σό­τε­ρο σε εσάς και τα ενδια­φέ­ρο­ντά σας. Μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την απο­στο­λή στο­χευ­μέ­νης διαφήμισης/προσφορών, τον περιο­ρι­σμό προ­βο­λών δια­φή­μι­σης ή την μέτρη­ση απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας μιας δια­φη­μι­στι­κής καμπά­νιας. Μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν αυτά τα cookies για να θυμό­μα­στε τους ιστό­το­πους που έχε­τε επι­σκε­φθεί ώστε να καθο­ρί­σου­με ποια ηλε­κτρο­νι­κά κανά­λια μάρ­κε­τινγκ είναι πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά και μας επι­τρέ­πουν να επι­βρα­βεύ­σου­με εξω­τε­ρι­κές ιστο­σε­λί­δες και συνερ­γά­τες που σας προ­ώ­θη­σαν σε εμάς.

 • Αταξινόμητα cookies

Τα ατα­ξι­νό­μη­τα cookies είναι τα cookies που είναι σε στά­διο ταξι­νό­μη­σης, από κοι­νού με τους παρό­χους μεμο­νω­μέ­νων cookies.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη δια­κρι­τι­κή σας ευχέ­ρεια να ανα­κα­λεί­τε, όπο­τε το θελή­σε­τε, τη συγκα­τά­θε­ση σας ή να ενα­ντιω­θεί­τε στη χρή­ση των cookies στον υπο­λο­γι­στή ή τη συσκευή σας, να ελέγ­ξε­τε ή/και να δια­γρά­ψε­τε τα cookies.

Για να προ­βεί­τε σε επε­ξερ­γα­σία των cookies που κατα­γρά­φο­νται κατά την περι­ή­γη­σή σας στο  i‑loveathens.gr, δεί­τε εδώ

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας;

Έχε­τε τα δικαιώματα:

 • Πρό­σβα­σης στα δεδο­μέ­να σας
 • Διόρ­θω­σης ή Δια­γρα­φής των δεδο­μέ­νων σας
 • Φορη­τό­τη­τας των δεδο­μέ­νων σας
 • Περιο­ρι­σμού της επε­ξερ­γα­σί­ας των δεδο­μέ­νων σας
 • Ενα­ντί­ω­σης στην επε­ξερ­γα­σία των δεδο­μέ­νων σας
 • Άρσης της συγκα­τά­θε­σης σας για τη χρή­ση κάποιων ή του συνό­λου των cookies και κατ’ επέ­κτα­ση για την επε­ξερ­γα­σία των δεδο­μέ­νων σας.

Για να ασκή­σε­τε τα ανω­τέ­ρω δικαιώ­μα­τά σας μπο­ρεί­τε να υπο­βά­λε­τε το αίτη­μά σας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση i‑loveathens.gr καθώς και να υπο­βά­λε­τε, σε περί­πτω­ση που θεω­ρή­σε­τε ότι η επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών σας δεδο­μέ­νων παρα­βιά­ζει τον ισχύ­ον δίκαιο για την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, καταγ­γε­λία στην Αρχή Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων (ταχυ­δρο­μι­κή δ/νση Κηφι­σί­ας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθή­να, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου contact@dpa.gr).

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων σας, αλλά και για τα δικαιώ­μα­τα σας θα βρεί­τε στην Πολι­τι­κή Απορ­ρή­του.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τη γενι­κή χρή­ση των cookies, αλλά και των μεθό­δων απο­κλει­σμού ή περιο­ρι­σμού τους, θα βρεί­τε στις ιστο­σε­λί­δες cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και allaboutcookies.org.

Σε περί­πτω­ση που επι­θυ­μεί­τε να ενερ­γο­ποι­ή­σε­τε ή να απε­νερ­γο­ποι­ή­σε­τε τη χρή­ση των cookies από τις ρυθ­μί­σεις του πλοη­γη­τή (browser), μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φθεί­τε τις παρα­κά­τω ιστο­σε­λί­δες και να ενη­με­ρω­θεί­τε για τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες που χρειά­ζε­ται να πραγματοποιήσετε.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρού­σα Πολι­τι­κή Cookies ενδέ­χε­ται να τρο­πο­ποι­η­θεί οποια­δή­πο­τε στιγ­μή. Για το λόγο αυτό κρί­νου­με σκό­πι­μο να ανα­τρέ­χε­τε τακτι­κά στην παρού­σα Πολι­τι­κή. Η παρού­σα τέθη­κε σε ισχύ στις 23 Μαΐ­ου 2018. Σε περί­πτω­ση τρο­πο­ποί­η­σής της θα ανα­φέ­ρε­ται η ημε­ρο­μη­νία που αυτή έλα­βε χώρα. Ισχύ­ου­σα θεω­ρεί­ται πάντο­τε η Πολι­τι­κή Cookies, όπως δια­μορ­φώ­θη­κε από την πιο πρό­σφα­τη τροποποίηση.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -