- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Στον δρό­μο προς τις κάλ­πες της 21ης Μαΐ­ου οδεύ­ει η χώρα. Πρό­κει­ται για τις εικο­στές εθνι­κές εκλο­γές της Μετα­πο­λί­τευ­σης και για τις εξη­κο­στές έβδο­μες από συστά­σε­ως ελλη­νι­κού κράτους.

Η επι­κεί­με­νη ανα­μέ­τρη­ση θα διε­ξα­χθεί με το εκλο­γι­κό σύστη­μα της απλής ανα­λο­γι­κής, με βάση τον εκλο­γι­κό νόμο που ψηφί­στη­κε το 2016. Σύμ­φω­να με αυτόν, στα κόμ­μα­τα που θα περά­σουν τον πήχη του 3% θα κατα­νε­μη­θούν ανα­λο­γι­κά 285 έδρες με βάση το ποσο­στό που ανα­λο­γεί στις ψήφους τους. Άλλες 12 έδρες προ­έρ­χο­νται από τα ψηφο­δέλ­τια Επι­κρα­τεί­ας και οι υπό­λοι­πες τρεις έδρες θα ανα­δει­χθούν για πρώ­τη φορά από τους Έλλη­νες του εξωτερικού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.