- Διαφήμιση -

ΑΑΔΕ: Θα εντοπίζει μέσω αυτόματου μηχανισμού τα ανασφάλιστα οχήματα και όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Το σχέ­διο προ­βλέ­πει τρεις καί­ριες παρεμ­βά­σεις που θα βάλουν σε «τάξη» το καθε­στώς των οχη­μά­των, σύμ­φω­να με τις οποί­ες προ­βλέ­πε­ται η ενερ­γο­ποί­η­ση ενός νέου αυτό­μα­του μηχα­νι­σμού για τον εντο­πι­σμό των οχη­μά­των που είναι ανα­σφά­λι­στα ή δεν έχουν περά­σει από τους υπο­χρε­ω­τι­κούς ελέγ­χους ΚΤΕΟ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.