- Διαφήμιση -

Διόδια: Έως την Πέμπτη δωρεάν διέλευση στον Ε65 και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Αιγαίου»

Παρα­τεί­νε­ται, έως τις 6 π.μ. της Πέμ­πτης 21 Σεπτεμ­βρί­ου 2023, η δωρε­άν διέ­λευ­ση όλων των οχη­μά­των από τα διό­δια στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Ε65 και στο τμή­μα του Αυτο­κι­νη­το­δρό­μου «Αιγαί­ου» από τη Νίκαια, μέχρι τον Μαλια­κό Κόλπο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.