- Διαφήμιση -

Gov.gr Wallet: Οι νέες εφαρμογές που «μπαίνουν» στο ψηφιακό πορτοφόλι

Πιο εύκο­λη γίνε­ται η ζωή των χρη­στών της ψηφια­κής εφαρ­μο­γής gov.gr wallet. Η ακα­δη­μαϊ­κή ταυ­τό­τη­τα, και στη συνέ­χεια η κάρ­τα αιμο­δό­τη  προ­στί­θε­νται από σήμε­ρα  στο ψηφια­κό πορ­το­φό­λιενώ θα ακο­λου­θή­σουν και οι επαγ­γελ­μα­τι­κές ιδιότητες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.