- Διαφήμιση -

Της Αναλήψεως σήμερα — Η παράδοση θέλει να κάνουμε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα

Της Ανα­λή­ψε­ως γιορ­τά­ζου­με σήμε­ρα 13 Ιου­νί­ου είναι η μέρα που ψάλ­λε­ται τελευ­ταία φορά το Χρι­στός Ανέ­στη, μετά το Πάσχα, και σύμ­φω­να με τη λαϊ­κή παρά­δο­ση σήμε­ρα κάνου­με το πρώ­το μπά­νιο στη θάλασσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.