- Διαφήμιση -

Υπουργείο Υποδομών: Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια

Το έργο της προ­μή­θειας εξο­πλι­σμού σχο­λι­κών μονά­δων σε όλη την επι­κρά­τεια εντάσ­σε­ται στο «Τομε­α­κό Πρό­γραμ­μα Ανά­πτυ­ξης (ΤΠΑ) του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών 2021–2025» και στον Άξο­να Προ­τε­ραιό­τη­τας «Ανά­πτυ­ξη και Εκσυγ­χρο­νι­σμός Υπο­δο­μών όλων των βαθ­μί­δων εκπαίδευσης»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.