- Διαφήμιση -

Ξέφυγαν οι τιμές στην Ελλάδα – Πέντε φορές πάνω οι αυξήσεις σε τρόφιμα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Αντι­πα­ρα­βάλ­λο­ντας τις τιμές με αυτές της Ευρώ­πης, δια­πι­στώ­νε­ται πως στη χώρα μας η κατά­στα­ση είναι χειρότερη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.