- Διαφήμιση -

9 Οκτωβρίου 1912- Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λήμνο

Σαν σήμε­ρα, στις 9 Οκτω­βρί­ου 1912 (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος), ο ελλη­νι­κός στό­λος, υπό το ναύ­αρ­χο Κου­ντου­ριώ­τη, κατα­λαμ­βά­νει τη Λήμνο. Μετά την ανα­χώ­ρη­σή του από το Φάλη­ρο (της 13:30 μ.μ.) ο Ελλη­νι­κός στό­λος πλέ­ει με προ­ο­ρι­σμό τον Μού­δρο της Λήμνου. Το λιμά­νι αυτό επι­λέ­χθη­κε από τον Υπο­ναύ­αρ­χο, Παύ­λο Κου­ντου­ριώ­τη, λόγω της καί­ριας θέσης του. (Βρι­σκό­ταν πολύ κοντά στα Δαρδανέλια)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.