- Διαφήμιση -

Πιερρακάκης: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών

Κάποιες πρώ­τες εκτι­μή­σεις σχε­τι­κά με τη μέση επί­δο­ση των υπο­ψη­φί­ων Ημε­ρή­σιων και Εσπε­ρι­νών Λυκεί­ων στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις και τη δια­μόρ­φω­ση των ελά­χι­στων βάσε­ων εισα­γω­γής, έκα­νε ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κυριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης, μετά την ανα­κοί­νω­ση των αποτελεσμάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.