- Διαφήμιση -

Valia Calda”: Η ελληνική μπύρα με ηπειρώτικο DNA

Δύο πρώην στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, συνένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το δικό τους προϊόν

Με κατα­βο­λές από την Ήπει­ρο η Valia Calda, που στα βλά­χι­κα σημαί­νει «ζεστή κοι­λά­δα», φιλο­δο­ξεί να κεντρί­σει το ενδια­φέ­ρον των κατα­να­λω­τών που «ψάχνο­νται» μανιω­δώς για να απο­λαύ­σουν μια ιδιαί­τε­ρη μπύ­ρα lager με πλού­σιο άρω­μα και γεύση.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.