- Διαφήμιση -

Έλεγχος αποθεμάτων σε φάρμακα σε όλη την αλυσίδα του φαρμάκου

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 22 Ιανουα­ρί­ου, η παρα­γω­γι­κή λει­τουρ­γία του Ηλε­κτρο­νι­κού Συστή­μα­τος Παρα­κο­λού­θη­σης Δια­κί­νη­σης Φαρ­μά­κων (ΗΣΠΑΔΙΦ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.