- Διαφήμιση -

Γιαννης Σπηλιώτης: “Ο καρκίνος τα επόμενα δέκα χρόνια θα είναι χρόνιο νόσημα”

«Μη φοβηθείς και μην αργήσεις γλυκοχαράζει η νίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έλληνας ογκολόγος κ. Σπηλιώτης

Για τα νέα δεδο­μέ­να και την εξέ­λι­ξη της θερα­πεί­ας του καρ­κί­νου μίλη­σε ο Γιάν­νης Σπη­λιώ­της, διευ­θυ­ντής Κλι­νι­κής Αντι­με­τώ­πι­σης Περι­το­ναϊ­κής Κακο­ή­θειας και Χει­ρουρ­γι­κής Ογκο­λο­γί­ας στο Ιατρι­κό Δια­βαλ­κα­νι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Ιατρι­κό Κέντρο Αθηνών.

«Μη φοβη­θείς και μην αργή­σεις γλυ­κο­χα­ρά­ζει η νίκη», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά για το θέμα σε συνέ­ντευ­ξη του στο Πρα­κτο­ρείο Fm και στην εκπο­μπή της Τάνιας Μαντου­βά­λου «104,9 Μυστι­κά Υγεί­ας» ο χει­ρουρ­γός-ογκο­λό­γος, διευ­θυ­ντής Κλι­νι­κής Αντι­με­τώ­πι­σης Περι­το­ναϊ­κής Κακο­ή­θειας και Χει­ρουρ­γι­κής Ογκο­λο­γί­ας στο Ιατρι­κό Δια­βαλ­κα­νι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Ιατρι­κό Κέντρο Αθη­νών, Γιάν­νης Σπηλιώτης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.