- Διαφήμιση -

Μεγάλες αυξήσεις στα φάρμακα με υπουργική απόφαση – Μέχρι 80% μεγαλύτερη η συμμετοχή των ασφαλισμένων

Αυξή­σεις σε περισ­σό­τε­ρα από 1.700 γενό­ση­μα φάρ­μα­κα περιέ­χει το και­νούρ­γιο δελ­τίο τιμών φαρ­μά­κων, με συνέ­πεια την επι­βά­ρυν­ση των ασφα­λι­σμέ­νων και την έντο­νη αντί­δρα­σή τους, ανα­φέ­ρει ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής (ΦΣΑ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.