- Διαφήμιση -

Καιρός: Έκτακτη ειδοποίηση- «Έρχονται δυο κύματα ψύχους από την Ουκρανία»

Ανα­μέ­νο­νται δυο κύμα­τα ψύχους από την Ουκρα­νία, τα οποία θα έχουν ως κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τις χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, τις χιο­νο­πτώ­σεις σε χαμη­λά υψό­με­τρα, αλλά και τους θυελ­λώ­δεις ανέμους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.