- Διαφήμιση -

Καιρός: Ψυχρότερος ο Αύγουστος του 2022 στην Ελλάδα από την υπόλοιπη η Ευρώπη

Την ώρα που όλη η Ευρώ­πη βίω­νε πρω­τό­γνω­ρες υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες καθ’όλη τη διάρ­κεια του Αυγού­στου, στην Ελλά­δα ο Αύγου­στος ήταν ένας από τους ψυχρό­τε­ρους των τελευ­ταί­ων ετών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.