- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Ψήφισαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

H γεω­γρα­φι­κή εγγύ­τη­τα φαί­νε­ται να βοή­θη­σε τους Έλλη­νες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης οι οποί­οι προ­τί­μη­σαν να επι­σκε­φτούν την Ελλά­δα για να ψηφί­σουν στις φετι­νές εκλο­γές. Ήταν μία ιστο­ρι­κή στιγ­μή για­τί για πρώ­τη φορά, στή­θη­καν κάλ­πες ελλη­νι­κών εκλο­γών στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Από τους 85 εγγε­γραμ­μέ­νους ψήφι­σαν οι 57, ποσο­στό συμ­με­το­χής 67%, όπως μετα­δί­δει η ΕΡΤ. Και παρά τον «πυρε­τό» των εκλο­γών στην Τουρ­κία, ο Τύπος στη γει­το­νι­κή χώρα ασχο­λή­θη­κε με τις εκλο­γές στην Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.