- Διαφήμιση -

65 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η υπο­γρα­φή των συμ­φω­νιών Ζυρί­χης-Λον­δί­νου, τον Φεβρουά­ριο 1959, άνοι­ξε τον δρό­μο για την ανε­ξαρ­τη­σία της Κύπρου. Ωστό­σο, μέχρι την επί­ση­μη εγκα­θί­δρυ­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, στις 16 Αυγού­στου 1960, μεσο­λά­βη­σε μια κρί­σι­μη μετα­βα­τι­κή περί­ο­δος, κατά την οποία συγκρο­τή­θη­κε ο μηχα­νι­σμός της νεο­σύ­στα­της δημοκρατίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.