- Διαφήμιση -

Η ελληνικής καταγωγής, Charis Mullen, νέα υπουργός Πολυπολιτισμού στο Κουίνσλαντ

H ελλη­νι­κής κατα­γω­γής βου­λευ­τής του Εργα­τι­κού κόμ­μα­τος του Κουίν­σλαντ (Αυστρα­λία), Charis Mullen, ανα­λαμ­βά­νει υπουρ­γείο στην  κυβέρ­νη­ση του νέου πρω­θυ­πουρ­γού της Πολι­τεί­ας, Steven Miles…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.