- Διαφήμιση -

Το δώρο των Ελλήνων της Αυστραλίας στο «Χαμόγελο του παιδιού»

Δέκα χιλιά­δες ευρώ ήταν η φετι­νή συνει­σφο­ρά της πρω­το­βου­λί­ας της Μπέτ­τυς Αθα­να­σά­κη και των συνερ­γα­τών της στο «Χαμό­γε­λο του Παι­διού». Τα χρή­μα­τα συγκε­ντρώ­θη­καν στην φιλαν­θρω­πι­κή εκδή­λω­ση «Βρα­διά Ταβέρ­νας» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αίθου­σα της Παλ­λα­κω­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας Μελ­βούρ­νης στο Brunswick στις 18 Νοεμ­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.