- Διαφήμιση -

Αλεξανδρούπολη — Ένα υπέροχο μωσαϊκό κουλτούρας και πολιτιστικών στοιχείων

Μία από τις ομορφότερες και πιο «πράσινες» πόλεις της Ελλάδας

Πολ­λοί θεω­ρούν την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη μία από τις πιο ωραί­ες πόλεις της Ελλά­δας, και σίγου­ρα μια βόλ­τα στο λιμά­νι με τα μαγα­ζιά και τα εστια­τό­ρια θα σε πεί­σει ότι έχουν δίκιο! Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη βρί­σκε­ται στο σταυ­ρο­δρό­μι μετα­ξύ Ασί­ας, Βαλ­κα­νί­ων και Μεσο­γεί­ου και είναι ένας γοη­τευ­τι­κός προ­ο­ρι­σμός για δια­κο­πές. Η πόλη προ­σφέ­ρει πολυά­ριθ­μες επι­λο­γές για φαγη­τό, ποτό και δια­σκέ­δα­ση. Επί­σης, δια­θέ­τει πολ­λές εναλ­λα­κτι­κές για δια­μο­νή. Αξί­ζει να σημειώ­σου­με πως η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη έχει βρα­βευ­τεί και ανα­γνω­ρι­στεί διε­θνώς ως «πρά­σι­νη πόλη» και και­νο­τό­μο αστι­κό κέντρο για τις προ­σπά­θειές της στους τομείς της ενερ­γεια­κής από­δο­σης και των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέργειας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.