- Διαφήμιση -

Κοτάνη, η άγνωστη «αετοφωλιά» της Ροδόπης

Ψηλά στα Πομα­κο­χώ­ρια της Ξάν­θης, κοντά στα σύνο­ρα με τη Βουλ­γα­ρία, ο μικρός και απο­μο­νω­μέ­νος οικι­σμός της Κοτ­τά­νης δια­τη­ρεί το παρα­δο­σια­κό του χρώ­μα και απο­τε­λεί φημι­σμέ­νο γαστρο­νο­μι­κό προ­ο­ρι­σμό χάρη στην ταβέρ­να που λει­τουρ­γεί εκεί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.