- Διαφήμιση -

Ξάνθη: «Φωτιά κι ατσάλι» — Άσκηση «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2021»

Από τις 11 έως τις 18 Ιουνίου 2021, διεξήχθη στην περιοχή της Ξάνθης η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2021»

H άσκη­ση, την οποία παρα­κο­λού­θη­σε ο Διοι­κη­τής του Δ΄ Σώμα­τος Στρατού
«ΘΡΑΚΗ» Αντι­στρά­τη­γος Άγγε­λος Χου­δε­λού­δης, ως εκπρό­σω­πος του Αρχηγού
ΓΕΣ, συνέ­βα­λε στην επαύ­ξη­ση του επι­πέ­δου της επι­χει­ρη­σια­κής εκπαίδευσης,
της μαχη­τι­κής ικα­νό­τη­τας και της συνα­ντί­λη­ψης των συμμετεχόντων
εκπαι­δευο­μέ­νων Ανθυ­πο­λο­χα­γών, προ­ά­γο­ντας ταυ­τό­χρο­να τη συνερ­γα­σία των
Όπλων και Σωμά­των του Στρα­τού Ξηράς στο σύγ­χρο­νο πεδίο μάχης.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.